ПРАВОВА ОСВІТАСТОРІНКА РЕДАКТУЄТЬСЯ
Додаток
до рішення районної у місті ради
від 23.12.2015 № 1/2-V
ІІ

РЕГЛАМЕНТ
АМУР-НИЖНЬОДНІПРОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ У МІСТІ ДНІПРОПЕТРОВСЬКУ РАДИ VІI СКЛИКАННЯ


Цей Регламент Амур-Нижньодніпровської районної у місті Дніпропетровську ради VІI скликання (далі – Регламент) має силу нормативного акта, що визначає порядок скликання і проведення сесій Амур-Нижньодніпровської районної у місті Дніпропетровську ради, утворення і діяльності її органів, депутатських формувань, визначає процедуру підготовки і прийняття рішень Амур-Нижньодніпровської районної у місті Дніпропетровську ради.

Регламент регулює порядок роботи депутатів Амур-Нижньодніпровської районної у місті Дніпропетровську ради, визначає умови для ефективної реалізації їх прав і повноважень.

Положення цього Регламенту є обов'язковими для виконання Амур-Нижньодніпровською районною у місті Дніпропетровську радою, її органами (у тому числі виконавчими органами) і їх посадовими особами, депутатськими групами та фракціями, а також особами, які беруть участь у підготовці і роботі сесій Амур-Нижньодніпровської районної у місті Дніпропетровську ради та її органів.

ЗМІСТ
 
Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Розділ II. ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПУТАТА РАЙОННОЇ У МІСТІ РАДИ
Розділ III. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ РАЙОННОЇ У МІСТІ РАДИ
Розділ IV. СЕСІЯ РАЙОННОЇ У МІСТІ РАДИ
      4.1. Скликання сесій районної у місті ради.
     4.2. Сповіщення  депутатів і населення про скликання сесій районної у місті ради, організаційні заходи, що передують відкриттю сесії.
      4.3. Внесення і підготовка питань на розгляд районної у місті ради.
      4.3.1. Оформлення проекту рішення районної у місті ради.
      4.3.2. Візування проектів рішень районної у місті ради.
      4.3.3. Організація візування.
      4.4. Формування Порядку денного сесії.
      4.5. Відкриття сесії, пленарних засідань районної у місті ради.
      4.6. Розгляд питань порядку денного і прийняття рішень районної у місті  ради.
      4.7. Порядок проведення голосування.
      4.7.1. Організація і проведення відкритого голосування (в тому числі і поіменного).
      4.7.2. Організація та проведення таємного голосування.
     4.8.  Розгляд  на  сесії  звернень,  заяв,  резолюцій,  пропозицій  та  зауважень  депутатів,  уповноважених представників політичних партій, громадських і профспілкових організацій, органів самоорганізації населення, членів територіальної громади району.
    4.9. Розгляд   пропозицій та зауважень висловлених депутатами на пленарних засіданнях районної у місті ради.
      4.10. Депутатські запитання та запити.
      4.11. Органи сесії районної у місті ради.
      4.11.1. Секретаріат сесії районної у місті ради.
      4.11.2. Лічильні комісії сесії районної у місті ради.
Розділ V. ДЕПУТАТСЬКІ ГРУПИ РАЙОННОЇ У МІСТІ РАДИ
Розділ VI. ДЕПУТАТСЬКІ ФРАКЦІЇ РАЙОННОЇ У МІСТІ РАДИ
Розділ VII. ТИМЧАСОВІ КОНТРОЛЬНІ КОМІСІЇ РАЙОННОЇ У МІСТІ РАДИ
Розділ VIII. ДОРУЧЕННЯ ВИБОРЦІВ
Розділ ІХ. ОРГАНІЗАЦІЯ КОНТРОЛЮ ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ РАЙОННОЇ У МІСТІ  РАДИ
Розділ Х. ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНА НАРАДА ДЕПУТАТІВ РАЙОННОЇ У МІСТІ РАДИ
Розділ XІ. ДИСЦИПЛІНА НА ПЛЕНАРНИХ ЗАСІДАННЯХ ТА ДЕПУТАТСЬКА ЕТИКА
 
Додаток 1 Положення про порядок відвідування відкритих засідань постійних комісій та пленарних засідань сесії  районної у місті ради.
Додаток.2 Підтвердження.
Додаток 3  Вимоги до оформлення рішень районної у місті ради.


Розділ I.
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Стаття 1.
1. Амур-Нижньодніпровська районна у місті Дніпропетровську рада (далі – районна у місті рада) – представницький орган місцевого самоврядування, що представляє територіальну громаду Амур-Нижньодніпровського району та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, Законами України „Про місцеве самоврядування в Україні, „Про статус депутатів місцевих рад”, Статутом територіальної громади міста Дніпропетровська, Європейською Хартією місцевого самоврядування та іншими законодавчими актами.
Районна у місті рада є юридичною особою, має власну печатку, рахунки в банках, символіку, може від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав, бути позивачем і відповідачем у суді та мати всі інші притаманні юридичній особі ознаки.

2. Строк повноважень районної у місті ради VIІ скликання визначається чинним законодавством України.

3. Загальний склад районної у місті ради – 42 депутата.

4. За напрямком діяльності працюють постійні депутатські комісії районної у місті ради, діяльність яких регулюється Положенням про постійні комісії районної у місті ради.

5. У випадку, якщо положення цього Регламенту вступають у протиріччя із законодавством, що змінилося, такі положення втрачають силу і підлягають коригуванню на найближчому пленарному засіданні районної у місті ради.


Стаття 2.
1. Діяльність районної у місті ради базується на принципах: народовладдя;  законності; гласності;  відкритості;  колегіальності;  виборності; поєднання державних і місцевих інтересів;  правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень, визначених чинним законодавством; підзвітності і відповідальності перед територіальною громадою району; державної підтримки та гарантії місцевого самоврядування; судового захисту прав місцевого самоврядування.   

2. Гласність у роботі районної у місті ради забезпечується шляхом відкритості пленарних засідань районної у місті ради, постійних комісій, а також шляхом розповсюдження інформації про діяльність її органів та посадових осіб.

3. Відкритість пленарних засідань районної у місті ради та засідань постійних комісій забезпечується шляхом допуску на них громадян, які мешкають в Амур-Нижньодніпровському районі, представників виконавчих органів та органів самоорганізації населення, громадських організацій, профспілок, політичних партій, відповідно до порядку, визначеного цим Регламентом (додаток 1).

4. За рішенням районної у місті ради її пленарні засідання можуть проводитись у закритому режимі.

5. Проекти рішень, що готуються до розгляду районної у місті ради, оприлюднюються на офіційному веб-сайті районної у місті ради або у будь-який інший спосіб, відповідно до законодавства,  не пізніш як за 20 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття. Для цього автор надає до організаційного відділу районної у місті ради електрону версію проекту рішення.

6. Рішення, прийняті районною у місті радою, оприлюднюються на офіційному веб-сайті районної у місті ради або у будь-який інший спосіб, відповідно до законодавства,  не пізніше 5 днів з дня їх прийняття.
При цьому автор надає остаточну електронну версію рішення, прийнятого на сесії районної у місті ради організаційному відділу районної у місті ради для забезпечення його оприлюднення.
Відповідальність за достовірність наданої для оприлюднення інформації покладається на автора рішення.
Оприлюдненню не підлягає інформація про фізичну особу, що міститься в рішеннях районної у місті ради, і підпадає під дію Закону України "Про захист персональних даних" та інша, визначена законодавством інформація.


Стаття 3.
1. Регламент районної у місті ради затверджується не пізніш як на другій сесії на пленарному засіданні районної у місті ради більшістю голосів від загального складу депутатів районної у місті ради.

2. К
онтроль за дотриманням Регламенту та його відповідністю чинному законодавству покладається на голову районної у місті ради, заступника голови районної у місті ради.

3. Зміни та доповнення до Регламенту вносяться на пленарному засіданні районної у місті ради з ініціативи  голови районної у місті ради, постійної комісії, депутатської фракції або депутатської групи, депутата районної у місті ради.

4. Рішення районної у місті ради про внесення змін та доповнень до Регламенту приймається більшістю голосів від загального складу депутатів районної у місті ради.
 
Розділ II.
ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПУТАТА РАЙОННОЇ У МІСТІ РАДИ

Стаття 4.

Депутат районної у місті ради набуває своїх повноважень в результаті обрання його в районну у місті раду відповідно до чинного законодавства.
Повноваження депутата районної у місті  ради починаються з дня відкриття першої сесії  районної у місті ради з моменту офіційного оголошення підсумків виборів районною виборчою комісією і закінчуються в день відкриття першої сесії районної у місті ради нового скликання, крім передбачених законом випадків дострокового припинення повноважень депутата районної у місті ради або районної у місті  ради.
Депутат районної у місті ради здійснює свої повноваження, не пориваючи з виробничою або службовою діяльністю.

Стаття 5.
Припинення повноважень та обрання нового депутата районної у місті ради відбувається  у встановленому законодавством України порядку.

Стаття 6.
Депутат районної у місті ради може мати до 3-х помічників-консультантів, які працюють на громадських засадах, діяльність яких регулюється Положенням про помічника-консультанта депутата Амур-Нижньодніпровської районної у місті Дніпропетровську ради, що затверджується районною у місті  радою.

Стаття 7.
1. Депутат районної у місті ради наділений Законом усією повнотою прав і повноважень, що забезпечують його активну участь у діяльності районної у місті ради, утворених нею органів, депутатських груп та фракцій, несе відповідальність перед виборцями, районною у місті радою та її органами, виконує їх доручення, у тому числі доручення  голови районної у місті ради.

2. Депутат районної у місті  ради має право:
 • обирати і бути обраним до органів районної у місті ради;
 • офіційно представляти виборців у районній у місті раді та її органах;
 • пропонувати питання до розгляду їх районною у місті радою та її органами;
 • вносити пропозиції та зауваження до Порядку денного засідань районної у місті ради та її органів, порядку обговорюваних питань та їх суті;
 • вносити на розгляд районної у місті ради та її органів пропозиції з питань, пов’язаних з його депутатською діяльністю;
 • вносити на розгляд районної у місті ради та її органів проекти рішень з питань, що належать до їх відання, поправки до них;
 • висловлюватися щодо персонального складу утворюваних районною у місті радою органів і кандидатур посадових осіб, які обираються, призначаються або затверджуються районною у місті радою;
 • порушувати питання про недовіру голові районної у місті ради, розпуск органів, утворених районною у місті радою та звільнення посадових осіб місцевого самоврядування;
 • брати участь у дебатах, звертатися із запитами, ставити запитання доповідачам, співдоповідачам, головуючому на засіданні;
 • вносити пропозиції про заслуховування на пленарному засіданні районної у місті ради звіту чи інформації будь-якого органу або посадової особи, підзвітних чи підконтрольних районній у місті раді, а також з питань, що входять до компетенції районної у місті ради, інших органів та посадових осіб, що діють на її території;
 • порушувати в районній у місті раді та її органах питання про необхідність перевірки роботи підзвітних та підконтрольних раді органів, підприємств, установ, організацій;
 • виступати з обґрунтуванням своїх пропозицій та з мотивів голосування, давати довідки;
 • ознайомлюватися з текстами виступів у стенограмах чи протоколах засідань районної у місті ради та її органів до їх опублікування;
 • оголошувати на засіданні районної у місті ради та її органів тексти звернень, заяв, пропозицій громадян або їх об’єднань, якщо вони мають суспільне значення;
 • об’єднуватися з іншими депутатами районної у місті ради в депутатські групи, фракції, які діють відповідно до Регламенту районної у місті ради.
3. Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами на сесії районної у місті ради або передані в письмовій формі головуючому на сесії, розглядаються районною у місті  радою чи за її дорученням постійними комісіями районної у місті ради або надсилаються на розгляд підзвітним і підконтрольним їй органам та посадовим особам, які зобов'язані розглянути ці пропозиції і зауваження у строки, встановлені районною у місті радою, і про вжиті заходи повідомити депутатові та районну у місті раду.

4. Депутат має право на депутатське звернення, яким є викладена в письмовій формі вимога депутата районної у місті ради з питань, пов'язаних з його депутатською діяльністю, до голови районної у місті ради, районних органів виконавчої влади, районної у місті ради, її органів і посадових осіб, а також керівників правоохоронних і контролюючих органів, підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, розташованих на території району, здійснити певні дії, вжити заходів чи дати офіційне роз'яснення з питань, віднесених до їх компетенції.
Зазначені органи і посадові особи зобов'язані в десятиденний строк розглянути порушене депутатом районної у місті ради питання і дати йому відповідь, а в разі необхідності додаткового вивчення чи перевірки дати йому відповідь не пізніше ніж у місячний строк.

5. Депутат районної у місті ради на території району має право на невідкладний прийом з питань депутатської діяльності посадовими особами районних органів виконавчої влади, районної у місті ради, керівниками підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, розташованих на території району.

Стаття 8.
Районна у місті рада та її органи сприяють депутатам місцевих рад в їх діяльності шляхом створення відповідних умов, забезпечення депутатів документами, довідково-інформаційними та іншими матеріалами, необхідними для ефективного здійснення депутатських повноважень, в тому числі при проведенні пленарних засідань районної у місті ради, організовують вивчення депутатами районної у місті ради законодавства, досвіду роботи районної у місті ради.
 
Стаття 9
.
1. Як повноважний член районної у місті ради, депутат зобов'язаний брати участь у роботі районної у місті ради, постійних комісій районної у місті ради та інших її органів, до складу яких його обрано, виконувати доручення районної у місті ради, її органів, голови районної у місті ради.

2. Депутат районної у місті ради користується правом ухвального голосу з усіх питань, розглянутих на пленарних засіданнях районної у місті ради, засіданнях органів районної у місті ради, до складу яких він входить.

3. Депутат районної у місті ради може брати участь у роботі постійних (тимчасових) комісій, інших комісій, робочих груп, утворених районною у місті радою, виконавчого комітету районної у місті ради, відділів, управлінь, інших виконавчих органів районної у місті ради, до складу яких він не входить, з правом дорадчого голосу.

4. Депутат районної у місті ради має право брати участь із правом дорадчого голосу в роботі міської ради, якщо на її сесії розглядаються питання і приймаються рішення, що стосуються інтересів територіальної громади району у порядку, передбаченому Регламентом цієї районної у місті ради.

5. У разі неможливості бути присутнім на пленарному засіданні або засіданні постійної комісії районної у місті ради, депутат повідомляє про це завчасно організаційний відділ районної у місті ради із зазначенням причин та про неможливість взяти участь у засіданні постійної комісії - також і голову цієї комісії.

У разі пропуску депутатом протягом року більше половини пленарних засідань районної у місті ради або засідань постійної комісії районної у місті ради, невиконання ним без поважних причин рішень і доручень районної у місті ради та її органів, районна у місті рада вживає заходів впливу до цього депутата відповідно до чинного законодавства, про що інформує керівника організації партії, від якої депутата обрано до районної у місті ради.

Стаття 10.
Депутати районної у місті ради звільняються від виконання виробничих або службових обов'язків на час сесій (пленарних засідань районної у місті ради); засідань комісій, робочих груп, утворених районною у місті радою, виконавчого комітету районної у місті ради; нарад, які проводить голова районної у місті ради, заступник голови районної у місті ради, заступники голови районної у місті ради з питань діяльності виконавчих органів, нарад у відділах, управліннях та інших виконавчих органах у яких вони беруть участь.
Підставою для звільнення є в кожному випадку документ установленого зразка за підписом голови районної у місті ради (додаток 2).
 
Стаття 11.
Депутат не рідше одного разу на рік зобов'язаний звітувати про роботу перед виборцями.
Звіти депутатів за минулий рік проводяться не пізніше травня.
Звіт може бути проведено в будь-який час на вимогу зборів громадян, органів самоорганізації населення (будинкові, вуличні, квартальні комітети, ради мікрорайонів).
Виконавчий комітет районної у місті ради та його структурні підрозділи сприяють депутатам в організації проведення звітів, надають їм необхідну допомогу.

Стаття 12.
Як представник інтересів територіальної громади району депутат районної у місті ради виконує свої обов'язки відповідно до ст.10 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад".
Не рідше одного разу на місяць депутат здійснює прийом виборців.
Дні та часи прийому депутатів, їх територіальне закріплення визначаються районною у місті радою за пропозиціями депутатських фракцій.
Звернення, заяви, скарги та пропозиції, які надійшли від громадян, депутат розглядає у визначені законодавством терміни та вживає необхідних заходів щодо забезпечення їх оперативного вирішення, користуючись наданими законодавством правами.
 
Розділ III.
ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ РАЙОННОЇ У МІСТІ РАДИ

Стаття 13.
Районна у місті рада організовує свою роботу шляхом розгляду і вирішення питань, що відносяться до її компетенції безпосередньо на пленарних засіданнях районної у місті ради або через постійні комісії (тимчасові контрольні та інші створені районною у місті радою комісії), виконавчий комітет районної у місті ради, відділи, управління та інші виконавчі органи  районної у місті ради в межах їх компетенції, встановленої регламентами, статутами та положеннями, які підлягають затвердженню районною у місті радою.

Стаття 14.
Районна у місті рада планує свою роботу на основі перспективного і поточного планування.

Стаття 15.
1. Перспективний план роботи районної у місті ради складається на основі пропозицій голови районної у місті ради, депутатів, постійних (тимчасових) комісій, депутатських груп і фракцій районної у місті ради. Перед внесенням на затвердження Перспективний план роботи районної у місті ради обговорюється на засіданнях постійних комісій, голів постійних комісій.

2.
Перспективний план роботи районної у місті ради затверджується, як правило, на пленарному засіданні районної у місті ради в IV кварталі поточного року строком на наступний рік і складається з наступних розділів:
2.1. Питання, внесені для розгляду на сесіях районної у місті ради.
2.2. Питання, які передбачаються для розгляду постійними комісіями, у тому числі на спільних засіданнях комісій районної у місті ради з аналогічними комісіями міської ради, інших рад.
2.3. Питання і заходи щодо виконання доручень виборців.
2.4. Заходи, що забезпечують роботу депутатів з виборцями.
2.5. Заходи щодо вивчення депутатами чинного законодавства, досвіду роботи місцевого самоврядування.
2.6. Заходи щодо вивчення депутатами діяльності підприємств, організацій, установ району.
2.7. Інші заходи, питання, пов'язані із практичною реалізацією повноважень і обов'язків депутатів.

 
Стаття 16.

1. До поточного планування роботи в районній у місті раді відносяться:
 • плани підготовки засідань постійних комісій;
 • плани проведення інформаційно-методичних нарад депутатів;
 • інші, у тому числі робочі, плани.
2. Поточні плани роботи складаються депутатами, постійними комісіями, а за дорученням голови районної у місті ради (заступника голови районної у місті ради) – працівниками організаційного відділу та затверджуються головою районної у місті ради.

Стаття 17
.
Планування роботи постійних комісій, виконавчих органів районної у місті ради здійснюється відповідно до Перспективного плану роботи районної у місті ради на рік на основі положень, регламентів їх роботи, які затверджуються районною у місті радою.
  
Розділ IV.
СЕСІЯ РАЙОННОЇ У МІСТІ РАДИ

Стаття 18.

Районна у місті рада проводить свою роботу сесійно. Сесії є чергові та позачергові. Сесія складається з пленарних засідань районної у місті ради, а також засідань постійних комісій районної у місті ради.

4.1. Скликання сесій районної у місті ради

Стаття 19.
Сесія районної у місті ради скликається в міру необхідності, але не менше одного  разу на квартал.
Розпорядження голови районної у місті ради про скликання чергової сесії із зазначенням основних питань, які вносяться на розгляд районної у місті ради, місця і часу проведення доводиться до відома депутатів і населення району не пізніше як за 10 днів до її відкриття. У виняткових випадках - не пізніше як за день до сесії.

Стаття 20.
Позачергова сесія районної у місті ради може бути скликана:
 • за пропозицією більше однієї третини депутатів від загального складу районної у місті ради (тобто п’ятнадцяти депутатів);
 • за пропозицією виконавчого комітету районної у місті ради.
Підставою для офіційного розгляду головою районної у місті ради питання про скликання сесії, виходячи з умов цієї статті, є відповідно:
 • список не менше п’ятнадцяти депутатів районної у місті ради з підписами і датою, аргументацією причин, переліком питань, що спонукають скликання сесії;
 • рішення виконавчого комітету районної у місті ради, прийняте та оформлене відповідно до чинного законодавства і Регламенту виконавчого комітету районної у місті ради.
Стаття 21.
Якщо голова районної у місті ради не може особисто скликати сесію районної у місті ради, сесія скликається заступником голови районної у місті ради за дорученням голови районної у місті ради або за пропозиціями більше як однієї третини від загального складу районної у місті ради, виконавчого комітету районної у місті ради; в інших випадках - у відповідності з частиною 8 статті 46 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".
 
4.2. Сповіщення  депутатів і населення про скликання сесій районної у місті ради, організаційні заходи,що передують відкриттю сесії

Стаття 22.

Сесії районної у місті ради скликаються головою районної у місті ради відповідно до Закону.
Рішення про скликання сесії районної у місті ради доводиться до відома депутатів районної у місті ради та населення не пізніше ніж за десять днів до сесії, а у виняткових випадках – не пізніше ніж за день до сесії із зазначенням дати і часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд районної у місті ради.
У випадку неможливості прибуття на сесію районної у місті ради депутат сповіщає про це голову районної у місті ради, заступника голови районної у місті ради або організаційний відділ районної у місті ради.
 
Стаття 23.
Реєстрація проводиться перед кожним пленарним засіданням районної у місті ради в рамках даної сесії.
Реєстрація запрошених на сесію районної у місті ради починається за 30 хвилин до початку роботи сесії.
У разі відсутності кворуму для прийняття рішення, головуючий може перенести голосування на інший час, про що депутатам повідомляється додатково.
У разі відсутності кворуму для прийняття рішення, головуючий може перенести голосування на інший час або оголосити перерву у засіданні, з метою забезпечення проведення голосування з питань порядку денного. Про перенесення голосування або оголошення перерви депутатам повідомляється додатково.

Стаття 24.

На пленарні засідання районної у місті ради можуть запрошуватися народні депутати України, депутати обласної  та міської рад, керівники правоохоронних органів міста та району у місті, керівники виконавчих органів району та районної у місті ради.
 
Стаття 25.
Представники політичних партій, громадських і профспілкових організацій, органів самоорганізації населення району, громадяни присутні на пленарних засіданнях районної у місті ради за запрошенням районної у місті ради або за власною ініціативою.
У цьому випадку орган партії, громадської або профспілкової організації, самоорганізації населення, виборці до сесії направляють у встановленому порядку на ім'я голови районної у місті ради письмову заяву зі вказівкою прізвища, імені та по батькові свого уповноваженого представника та передбачуваної мети присутності на пленарному засіданні або при розгляді визначених питань.
Запрошені повинні утримуватись від публічних проявів свого ставлення до питань, які розглядаються радою або постійною комісією. У разі порушення порядку, вони, за розпорядженням головуючого, можуть бути позбавлені права бути присутніми на засіданні.
 
Стаття 26.
Посадові особи виконавчих органів районних у місті рад, керівники, спеціалісти підприємств, установ, організацій району присутні на пленарних засіданнях районної у місті ради, як правило, у якості запрошених при розгляді питань, пов’язаних з їх професійною діяльністю.
 
Стаття 27.
Керівники, розташованих або зареєстрованих на території району підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності, зобов'язані на вимогу районної у місті ради прибути на пленарні засідання районної у місті ради для надання інформації з питань, віднесених до відання районної у місті ради, відповідей на запити депутатів районної у місті ради, а також в інших випадках, передбачених Законом.

Стаття 28.
На пленарні засідання районної у місті ради обов’язково запрошуються: заступники голови районної у місті ради з пиатнь діяльності виконавчих органів, прокурор району, начальник районного відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області, керівник державної даткової інспекції в районі, керівник управління Пенсійного фонду України в районі, керівник управління Державного казначейства в районі, керівники виконавчих органів районної у місті ради (або їх повноважні представники).
 
Стаття 29.
У випадку виникнення питань щодо доцільності присутності на пленарних засіданнях районної у місті ради тих або інших осіб, питання вирішується прийняттям рішення районної у місті ради більшістю голосів від загального складу районної у місті ради.
 
4.3. Внесення і підготовка питань на розгляд районної у місті ради

Стаття 30.
1. Пропозиції з питань для розгляду районною у місті радою можуть вноситися головою районної у місті ради, постійними комісіями, депутатськими групами і депутатськими фракціями, депутатами, виконавчим комітетом районної у місті ради, міським головою, головою обласної ради, загальними зборами громадян за місцем проживання, а також у порядку місцевої ініціативи.

2. Пропозиції з питань для розгляду районною у місті радою на сесії оформляються у вигляді:
 • розпорядження голови районної у місті ради;
 • рішення постійної комісії (комісій);
 • листа депутата (депутатів), депутатської групи, депутатської фракції районної у місті ради на ім'я голови районної у місті ради;
 • рішення виконавчого комітету районної у місті ради;
 • відповідного документа голови обласної державної адміністрації, голови обласної ради;
 • рішення загальних зборів громадян за місцем проживання;
 •  місцевої ініціативи.
До вищезазначених документів додаються проекти рішень районної у місті ради, оформлені у встановленому цим Регламентом порядку.

3. У випадку внесення пропозицій по розгляду питань районною у місті радою депутатами, постійними комісіями, депутатськими групами і депутатськими фракціями районної у місті ради, загальними зборами громадян проекти рішень можуть не додаватися.
У цьому випадку, за дорученням голови районної у місті ради, відповідні виконавчі органи готують і оформлюють проект рішення районної у місті ради у встановленому цим Регламентом порядку або готують аргументований висновок щодо неможливості або недоцільності підготовки проекту рішення районної у місті ради з питання, викладеного в пропозиції.

Стаття 31.
Проекти рішень районної у місті ради, оприлюднені за 20 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття, в обов’язковому порядку попередньо розглядаються усіма постійними комісіями районної у місті ради, а також можуть попередньо розглядатися депутатськими групами і фракціями в порядку, встановленому цим Регламентом.
Висновки виконавчого комітету, постійних комісій, пропозиції депутатських груп і фракцій за результатами попереднього розгляду проектів рішень районної у місті ради носять рекомендаційний характер і можуть враховуватися головою районної у місті ради при формуванні проекту порядку денного сесії.
 
Стаття 32.
Попередній розгляд проектів рішень районної у місті ради виконавчим комітетом районної у місті ради та постійними (тимчасовими контрольними у разі їх утворення) комісіями районної у місті ради організовує керуючий справами виконавчого комітету районної у місті ради відповідно до Регламенту виконавчого комітету районної у місті ради.
Виконавчий комітет районної у місті ради своїм рішенням:
 • коригує, погоджує і вносить на розгляд районної у місті ради проекти рішень районної у місті ради, підготовлені відділами, управліннями та іншими виконавчими органами районної у місті ради згідно з їх компетенцією;
 • висловлює аргументоване ставлення до проектів рішень районної у місті ради, підготовлених депутатами, постійними комісіями, робочими групами районної у місті ради, загальними зборами громадян.
Проекти рішень районної у місті ради оприлюднені відповідно до законодавства за 20 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття, у міру їх накопичення, направляються організаційним відділом районної у місті ради в постійні (тимчасові контрольні, у випадку їх утворення) комісії районної у місті ради.
 
Стаття 33.
Попередній розгляд проектів рішень районної у місті ради в постійних комісіях організовує голова постійної комісії відповідно до Положення про постійні комісії районної у місті ради.
Постійні комісії районної у місті ради попередньо розглядають проект рішення районної у місті ради та приймають рішення у вигляді висновків та рекомендацій.
Якщо в одного або декількох членів комісії думка по проекту рішення відрізняється від прийнятого комісією, вони мають право викласти її в письмовому вигляді та прикласти його до рішення комісії, яка є його невід’ємною частиною.
Якщо профільна комісія або три будь-які комісії не згодні з розглянутим ними проектом рішення в цілому, це питання, при формуванні проекту Порядку денного сесії, як правило, знімається з розгляду районною у місті радою на даній сесії, якщо автор проекту рішення не наполягає на його розгляді районною у місті радою.
Проекти рішень районної у місті ради візуються головами постійних комісій районної у місті ради в порядку, установленому цим Регламентом.
 
4.3.1. Оформлення проекту рішення районної у місті ради

Стаття 34.
Проект рішення районної у місті ради обов’язково повинен дублюватися в електронному вигляді згідно з правилами оформлення проекту рішення районної у місті ради.
Електронна копія проекту рішення обов’язково передається особою (органом), що готувала цей проект рішення, до організаційного відділу районної у місті ради для оприлюднення, відповідно до законодавства, за 21 робочий день до дати розгляду з метою прийняття (додаток 3).
 
Проект рішення районної у місті ради повинен містити:
 • найменування питання, яке розглядається;
 • констатуючу частину, в якій у стислій формі розкривається стан справ з предмету питання, мотиви, що спонукали його розгляд, розкриваються причини тих чи інших результатів роботи і робляться висновки по предмету питання;
 • постановляючу частину, у якій пунктами по порядку визначаються конкретні заходи щодо розглянутого питання з вказівкою строків і відповідальних за виконання.
При цьому постановляюча частина може мати пункти з текстом затвердження відповідних заходів, складу комісій, робочих груп, переліків і т.п., що додаються до рішення в якості його складової частини – додатка.
На зворотньому боці останньої сторінки проекту рішення вказується:
 • хто вносить питання і проект рішення по ньому на розгляд районної у місті ради;
 • хто підготував проект рішення (керівник виконавчого органу, голова постійної комісії, депутат, особа, уповноважена районною у місті радою або головою районної у місті ради;
 • візи голів постійних комісій і посадових осіб із зазначенням дати візування.
  4.3.2. Візування проектів рішень районної у місті ради

Стаття 35.

Візування є практичною формою узгодження і уточнення проекту рішення районної у місті ради на стадії його підготовки.
Проекти рішень районної у місті ради візують (знизу вгору): завідувач загального відділу; завідувач організаційного відділу, завідувач юридичного відділу (головний-спеціаліст-юрист районної у місті ради); голови постійних комісій районної у місті ради; заступники голови районної у місті ради з питань діяльності виконавчих органів з теми проекту рішення; керуючий справами виконкому, заступник голови районної у місті ради.
Посадові особи районної у місті ради та її виконавчих органів візують проекти рішень районної у місті ради під свою відповідальність, виходячи з посадових повноважень, протягом двох робочих днів з моменту їх надходження.
У випадку відсутності візуючого на строк, що значно впливає на встановлений законом чи Регламентом районної у місті ради строк розгляду районною у місті радою відповідних проектів рішень районної у місті ради, виходячи з дати найближчої сесії районної у місті ради, ці проекти рішень районної у місті ради візують замість відсутніх:
- за голову постійної комісії районної у місті ради – заступник голови остійної комісії, секретар або член відповідної комісії, якого уповноважила комісія як візуючого;
Завізований оригінал проекту рішення районної у місті ради передається автором організаційному відділу районної у місті ради для формування порядку денного чергової сесії районної у місті ради. До проекту рішення додаються передбачені текстом додатки.
 
4.3.3. Організація візування

Стаття 36.
Організація візування проектів рішень районної у місті ради здійснюється їх авторами.
Візування проектів рішень районної у місті ради, які виносяться на розгляд виконавчим комітетом районної у місті ради, проводиться після попереднього їх розгляду виконавчим комітетом районної у місті ради.
У випадку незгоди або необхідності, з погляду того, хто візує, внесення доповнень, виправлень, змін того чи іншого положення проекту рішення районної у місті ради, особа, що візує, ставить свою візу зі вказівкою: "Із запереченнями" або "З доповненнями", чи "Із зауваженнями" або інше.
Аргументація незгоди, текст доповнення, зміни до проекту рішення викладається візуючим у письмовому вигляді і додається до проекту рішення.
     
4.4. Формування Порядку денного сесії

Стаття 37.

Проект Порядку денного сесії формує голова районної у місті ради, за винятком випадків, передбачених законодавством і цим Регламентом.
 
Стаття 38.
Проекти рішень районної у місті ради оформлені у встановленому цим Регламентом порядку, а також одночасно їх електроні копії передаються в організаційний відділ районної у місті ради за 21 робочий день до дати їх розгляду для їх оприлюднення в установленому законом порядку та підготовки пропозицій голові районної у місті ради щодо проекту порядку денного сесії і проведення організаційно-технічних заходів.
 
Стаття 39.

Пропозиції щодо проекту Порядку денного майбутньої сесії районної у місті ради готуються організаційним відділом районної у місті ради на підставі вимог цього Регламенту і надаються голові районної у місті ради, а у разі його відсутності, заступнику голови районної у місті ради не пізніше ніж за 9 робочих днів до дня початку роботи сесії районної у місті ради.
 
Стаття 40.
Питання в проекті Порядку денного сесії районної у місті ради, як правило, групуються по значимості, напрямках роботи і розташовуються у такому порядку:
основне питання (основні питання);
 • фінансово-бюджетні питання;
 • питання щодо програм за напрямками діяльності районної у місті ради;
 • організаційні питання;
 • питання щодо будівництва, архітектури та вирішення земельних спорів;
 • розділ „Різне”.
З кожного питання зазначається доповідач, при необхідності – співдоповідач.
У проект Порядку денного можуть вноситися питання, що могли б бути розглянуті на засіданнях постійних комісій у ході сесії.

Стаття 41.
Матеріали майбутньої сесії (пропозиції щодо проекту Порядку денного і порядку ведення сесії, копії проектів рішень районної у місті ради) готуються організаційним відділом районної у місті ради відповідно до вимог цього Регламенту і надаються голові районної у місті ради, а у разі його відсутності, заступнику голови районної у місті ради не пізніше ніж за 2 дні до початку сесії районної у місті ради.

Стаття 42.
Проект Порядку денного сесії видається депутатам районної у місті ради за добу до пленарного засідання.  У виняткових випадках - перед пленарним засіданням.
 
Стаття 43.
Порядок денний сесії районної у місті ради затверджується на пленарному засіданні районної у місті ради по тексту його проекту, якщо не надійшло аргументованих пропозицій щодо поправок (змін і доповнень) до представленого проекту Порядку денного сесії.
В останньому випадку проект Порядку денного сесії може бути поставлений на голосування для прийняття його за основу.

Стаття 44.
У випадку крайньої необхідності чи в силу певних обставин у ході роботи сесії районної у місті ради до затвердженого Порядку денного сесії можуть вноситися додаткові пропозиції.
У ході роботи сесії районної у місті ради із затвердженого Порядку денного сесії можуть виключатися питання у випадку їх явної непідготовленості, втрати їх актуальності до моменту розгляду, а також через інші аргументовані вагомі причини.
Виключене з Порядку денного даної сесії питання може бути включене у Порядок денний і розглянуте районною у місті радою на будь-якій наступній сесії у встановленому цим Регламентом порядку.
 
4.5. Відкриття сесії, пленарних засідань районної у місті ради

Стаття 45.

Сесію районної у місті ради відкриває і веде голова районної у місті ради, або заступник голови районної у місті ради,  у випадках передбачених законодавством.

Стаття 46.
Сесія районної у місті ради є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу районної у місті ради, тобто не менше двадцяти одного депутата районної у місті ради.

Стаття 47.

Пленарні засідання районної у місті ради в рамках однієї сесії можуть проводитися протягом одного або декількох робочих днів залежно від обсягу, складності розглянутих питань, а також процедурної необхідності в кожному випадку за аргументованою пропозицією голови районної у місті ради (головуючого на сесії).

Стаття 48.
У випадку аргументованої необхідності районна у місті рада може затвердити інший порядок проведення пленарних засідань окремої сесії у кожному конкретному випадку.
 
4.6. Розгляд питань порядку денного і прийняття рішень районної у місті ради

Стаття 49.

Основні питання Порядку денного сесії районної у місті ради розглядаються, як правило, у такому порядку:
 • заслуховування доповіді, співдоповіді (повідомлення, інформації);
 • відповіді доповідача (співдоповідача) на можливі питання;
 • обговорення доповіді (співдоповіді);
 • розгляд проекту рішення;
 • прийняття (затвердження) рішення.
Районна у місті рада може в кожному конкретному випадку встановлювати інший механізм розгляду основного питання.

Стаття 50.
1. При розгляді питань Порядку денного сесії районної у місті ради слово надається:
 • для виступів з доповідями (повідомленнями, інформаціями, програмами діяльності) – до 10 хвилин;
 • для виступів зі співдоповідями – до 5 хвилин;
 • для виступів з викладом депутатського запиту – до 3 хвилин;
 • для виступів (дебатів) – до 3 хвилин;
 • для повторного виступу, виступів за мотивами голосування, процедури ведення сесії, довідок, питань, зауважень, пропозицій – до 2 хвилин.
2. Виступи без дозволу головуючого не допускаються.

3. Якщо виступаючий не представлений депутатам головуючим на пленарному засіданні районної у місті ради, він називає своє ім'я, по батькові, прізвище, приналежність до фракції та інші, на його розсуд, відомості.

4. Заявки громадян присутніх на сесії, які бажають виступити у дискусії з питань порядку денного, задля вирішення якого вони присутні на сесії, повинні бути подані до секретаріату не пізніш закінчення доповіді (співдоповіді) по цьому питанню та надання відповідей доповідача (співдоповідача) на запитання.
Секретаріат передає список громадян, які попередньо подали заявки, головуючому на сесії районної у місті ради для його оголошення  та виявлення згоди ради на надання слова для виступу.

5. Уповноваженим представникам фракцій і депутатських груп гарантується право виступу на пленарному засіданні районної у місті ради з кожного питання Порядку денного сесії.

6. При розгляді одного певного питання Порядку денного сесії районної у місті ради допускається не більше двох виступів у дебатах одного і того ж самого депутата (особи).

Стаття 51.
З усіх питань Порядку денного сесії районна у місті рада приймає нормативно-правові та інші акти у формі рішень.
 
4.7. Порядок проведення голосування

Стаття 52.

Рішення районної у місті ради приймаються на пленарних засіданнях районної у місті ради відкритим (у тому числі поіменним) чи таємним голосуванням більшістю депутатів від загального складу районної у місті ради (крім передбачених законом випадків).
Мінімальна кількість голосів для ухвалення рішення районної у місті ради – 22.
Випадки, коли рішення районної у місті ради приймається непростою більшістю депутатів від загального складу районної у місті ради:
а) більше ніж однією третиною голосів депутатів приймається рішення:
 • яким утворюється тимчасова контрольна комісія районної у місті ради, визначається її назва і призначення, затверджується її персональний склад і голова.
 • яким визначається спосіб голосування (відкрите або таємне).
б) більше ніж двома третинами голосів депутатів приймаються рішення:
 • коли районна у місті рада голосує з питання дострокового припинення повноважень голови районної у місті ради.
 
4.7.1. Організація і проведення відкритого голосування (в тому числі поіменного)

Стаття 53.
Районна у місті рада приймає рішення відкритим голосуванням, якщо не надійшло іншої пропозиції.
Голова районної у місті ради ставить на голосування розглянуте на сесії питання у такому порядку: "за", "проти", "утримався".
Результати голосування підраховуються членами лічильної комісії.
Результати голосування оформлюються протоколом за підписом голови (заступника голови, секретаря) лічильної комісії та передаються в секретаріат сесії районної у місті ради для включення в її протокол.
Підрахунок голосів, поданих „за” проект рішення районної у місті ради, членами лічильної комісії може не проводитись, якщо волевиявлення депутатів, присутніх у сесійній залі на підтримку проекту рішення очевидне та жоден з депутатів не наполягає на підрахунку голосів. У цьому випадку головуючий на сесії після обов’язкового оголошення питань „за”, „проти”, „утримався”, робить висновок: „рішення прийнято одноголосно” або „рішення прийнято більшістю голосів, „проти” – стільки депутатів, „утримався” – стільки депутатів. В останньому випадку підрахунок голосів поданих „проти” та голосів депутатів, які „утримались” проводять члени лічильної комісії.

Стаття 54.
Рішення районної у місті ради, у разі необхідності, можуть прийматися на пленарних засіданнях районної у місті ради відкритим поіменним голосуванням, час, місце і порядок проведення якого встановлюються лічильною комісією і оголошуються районній у місті раді її головою.
Для проведення поіменного голосування лічильна комісія виготовляє бюлетені для голосування в кількості, рівній числу депутатів, що вступили в повноваження.
Бюлетені завіряються підписом голови та секретаря лічильної комісії.
Кожному депутату лічильна комісія видає один бюлетень, про що робиться позначка у списку депутатів, що складається відповідно списків реєстрації.
Бюлетені, не отримані депутатами у зв'язку з їх відсутністю або з інших причин, погашаються лічильною комісією шляхом обрізування правого нижнього кута.
Бюлетені, крім предмета голосування, викладеного в розділі "Організація і проведення таємного голосування", повинні містити прізвище, ім'я, по батькові депутата, місце для особистого підпису депутата.
Заповнення бюлетеня депутатом і визнання дійсності бюлетенів проводиться в порядку, установленому для таємного голосування.
Заповнення бюлетеня здійснюється особисто депутатом. Заповнений бюлетень передається депутатом лічильній комісії у встановленому порядку.

4.7.2. Організація та проведення таємного голосування

Стаття 55.
Районна у місті рада може прийняти рішення про проведення таємного голосування.
Районна у місті рада проводить обов'язкове таємне голосування у випадках:
 • обрання на посаду і звільнення з посади заступника голови районної у місті ради у встановленому порядку;
 • ухвалення рішення про дострокове припинення повноважень голови районної у місті ради за умов, визначених законодавством.
Таємне голосування здійснюється тільки бюлетенями.
Час і місце таємного голосування, порядок його проведення встановлюються лічильною комісією і оголошуються районній у місті раді головою лічильної комісії.
Для проведення таємного голосування лічильна комісія виготовляє бюлетені для голосування в кількості, рівній числу депутатів, що вступили в повноваження. Після виготовлення бюлетенів вони перераховуються членами лічильної комісії, підписуються головою та секретарем комісії та запечатуються у пакет, який опечатується аркушем завіреним підписами членів лічильної комісії. До початку голосування цей пакет зберігається головою лічильної комісії.
Перед початком голосування комісія опечатує скриньку для голосування аркушем, завіреним підписами членів лічильної комісії.
Бюлетені завіряються підписами голови та секретаря лічильної комісії.
Кожному депутату лічильна комісія видає один бюлетень, про що робиться позначка в списку депутатів, що складається відповідно до форм списків реєстрації.
Бюлетені, не отримані депутатами у зв'язку з їх відсутністю або з інших причин, погашаються лічильною комісією шляхом обрізування правого нижнього кута.
Недійсними вважаються бюлетені невстановленого зразка, не завірені підписами голови та секретаря лічильної комісії та у яких зроблено більше однієї позначки, які не дають можливості однозначно встановити волевиявлення голосуючого.
Дописані в бюлетені відомості при підрахунку голосів не враховуються.

Стаття 56.
Результати таємного чи поіменного голосування заносяться до протоколів лічильної комісії і оголошуються на пленарному засіданні районної у місті ради.
Протоколи лічильної комісії за результатами таємного і поіменного голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії районної у місті ради, на якій проводилося відповідне голосування.
Заповнені бюлетені таємного і поіменного голосування зберігаються до кінця повноважень обраної посадової особи, до вступу в повноваження посадової особи замість вибулого, до зняття рішення з контролю як виконаного або з інших, установлених цим Регламентом причин, після чого знищуються за актом лічильної комісії.
Результати голосування, оголошені лічильною комісією, районна у місті рада приймає до відома.

Стаття 57.
Відкрите, поіменне, таємне голосування з того самого питання може бути проведено повторно з ініціативи голови районної у місті ради, постійної комісії, депутатської групи чи фракції згідно з процедурою, яка встановлена цим Регламентом або за пропозицією лічильної комісії з технічних або інших аргументованих причин на підставі процедурного рішення районної у місті ради.

Стаття 58.
Депутати вправі не брати участь у голосуванні по тому або іншому питанню Порядку денного сесії, про що можуть заявити перед початком голосування чи після підведення його підсумків.
 
Стаття 59.
З перерахованих нижче питань районна у місті рада може прийняти процедурне рішення більшістю голосів депутатів від загального складу районної у місті ради.
До процедурних відносяться такі рішення:
 • про обмеження або продовження часу доповіді чи іншого роду виступу в кожному окремому випадку;
 • про обмеження часу розгляду питання;
 • про припинення виступів (дебатів);
 • про обмеження часу на питання і відповіді або їх припинення;
 • про повторний розгляд неприйнятого відповідно до Регламенту рішення районної у місті ради;
 • про надання слова депутату, який виступав з одного і того ж питання Порядку денного сесії  районної у місті ради двічі;
 • про строки проведення засідань постійних комісій (депутатських груп, фракцій) у ході сесії;
 • про можливість присутності на пленарному засіданні запрошених та інших осіб;
 • інші рішення, визначені в кожному випадку районною у місті радою як процедурні.
Процедурне рішення заноситься до протоколу сесії шляхом відповідного запису.
 
Стаття 60.
Рішення районної у місті ради може бути прийнято в цілому по тексту його проекту, якщо не надійшло інших пропозицій у ході розгляду питання.
У випадку, якщо рішення не прийнято у встановленому цим Регламентом порядку, про це робиться відповідний запис у протоколі сесії.
Районна у місті рада (не більше ніж один раз на протязі сесії) може прийняти процедурне рішення про повторний розгляд неприйнятого під час голосування на пленарному засіданні рішення районної у місті ради, за ініціативою голови профільної комісії або керівника депутатської фракції чи групи. Повторний розгляд неприйнятого рішення на даному або наступному пленарному засіданні даної сесії, а також на наступних сесіях, проводиться за умови його повторного попереднього розгляду в постійних комісіях у встановленому цим Регламентом порядку.

Стаття 61.
Прийняті районною у місті радою рішення, в які не вносилися поправки, зміни на пленарному засіданні районної у місті ради, підписуються головою районної у місті ради (головуючим на пленарному засіданні районної у місті ради), як правило, протягом п'яти робочих днів з моменту їх прийняття.
 
Стаття 62.
Рішення районної у місті ради набувають чинності з моменту їх прийняття, якщо в рішенні не встановлений інший строк, крім рішень нормативно-правового та регуляторного характеру, до яких строк введення в дію врегульовано Законами України.
 
Стаття 63.
Рішення районної у місті ради нормативно-правового характеру набувають чинності від дня їх офіційного оприлюднення, якщо в них не встановлено більш пізнього строку введення в дію.
Зазначені рішення оприлюднюються на офіційному веб-сайті районної у місті ради або у будь-який інший спосіб, відповідно до законодавства, не пізніше 5 днів з дня їх прийняття.

Стаття 64.
Копії рішень районної у місті ради надсилаються у встановленому порядку відповідним виконавцям, посадовим особам органів районної у місті ради, керівникам підприємств, організацій, установ міста, виходячи з теми, доручень і пропозицій, викладених у рішеннях, у десятиденний строк з моменту набрання ними чинності.
Копії рішень районної у місті ради можуть бути надані окремим членам територіальної громади міста на підставі їх запиту на інформацію, у встановленому законодавством порядку.
 
Стаття 65.
Рішення районної у місті ради, прийняті в межах її компетенції, є обов'язковими для виконання органами районної у місті ради, всіма розташованими на території району органами виконавчої влади, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають на території району.
 
Стаття 66.
Рішення районної у місті ради в п'ятиденний строк з моменту його прийняття може бути зупинено головою районної у місті ради і внесено на повторний розгляд районної у місті ради в іншій редакції з обґрунтуванням зауважень.
Районна у місті рада зобов'язана у двотижневий строк повторно розглянути зупинене рішення в редакції, яку пропонує голова районної у місті ради.
Районна у місті рада може прийняти рішення в редакції, яку пропонує голова районної у місті ради.
Районна у місті рада може відхилити зауваження голови районної у місті ради з зупиненого рішення та підтвердити його первісну редакцію більше ніж двома третинами голосів депутатів від загального складу районної у місті ради, після чого рішення набуває чинності.
Голова районної у місті ради і районна у місті рада можуть знайти взаємоприйнятну редакцію зупиненого рішення при його повторному розгляді на сесії. У такому випадку рішення приймається у встановленому цим Регламентом порядку.
 
Стаття 67.
Районна у місті рада на пленарних засіданнях може вносити своїм рішенням зміни, доповнення та інші поправки в раніше ухвалені рішення районної у місті ради або визнати їх в цілому чи їх окремі розділи, абзаци, пункти такими, що втратили силу, крім тих рішень, які передбачають конкретні приписи, звернені до окремого суб'єкта чи юридичної особи,  застосовуються одноразово і після реалізації вичерпують свою дію, із законодавчих мотивів, актуальності та інших причин за умови дотримання процедури прийняття рішень, установленої цим Регламентом.
 
4.8. Розгляд на сесії звернень, заяв, резолюцій, пропозицій та зауважень депутатів, уповноважених представників політичних партій, громадських і профспілкових організацій, органів самоорганізації населення,  членів територіальної громади району

Стаття 68.

Звернення, заяви, резолюції, пропозиції та зауваження депутатів районної у місті ради, уповноважених представників політичних партій, громадських і профспілкових організацій, органів самоорганізації населення, членів територіальної громади району (далі – питання в "Різному") можуть бути розглянуті на сесії відповідно до цього Регламенту.
Депутати районної у місті ради користуються переважним правом при оголошенні звернень, заяв, резолюцій, пропозицій та зауважень.
 
Стаття 69.
Для формування і підготовки розгляду питань у "Різному" їх ініціатори можуть подати повідомлення (заявки) з викладом суті питань:
 • голові районної у місті ради (у ході підготовки майбутньої сесії);
 • головуючому на пленарному засіданні районної у місті ради через секретаріат сесії (у ході роботи сесії).
Питання в "Різному" також можуть бути оголошені з трибуни у встановленому цим Регламентом порядку.
  
Стаття 70.
Перед початком пленарного засідання районної у місті ради голова районної у місті ради (головуючий на сесії) може проінформувати районну у місті раду про питання, що надійшли у встановленому цим Регламентом порядку у "Різне", після чого встановлюється час їх розгляду з урахуванням можливих виступів без попереднього повідомлення
 
Стаття 71.
Питання, віднесені до "Різного", як правило, до Порядку денного сесії не включаються. За необхідності вони можуть включатися до Порядку денного сесії у встановленому цим Регламентом порядку.

Стаття 72.
За результатами розгляду питань в "Різному" голова районної у місті ради (головуючий на сесії) може дати відповідні доручення органам і посадовим особам районної у місті ради.
Зазначені доручення враховуються секретаріатом сесії і передаються в організаційний відділ районної у місті ради для проведення організаційно-технічних заходів.
Районна у місті рада може на своєму пленарному засіданні прийняти рішення про інший порядок розгляду якого-небудь конкретного питання (питань), віднесеного цим Регламентом до "Різного".
 
4.9. Розгляд пропозицій та зауважень, висловлених депутатами на пленарних засіданнях районної у місті ради

Стаття 73.

Зауваження і пропозиції, висловлені депутатами районної у місті ради в ході розгляду питань у «Різному», на пленарних засіданнях районної у місті ради враховуються секретаріатом і передаються в організаційний відділ районної у місті ради для проведення організаційно-технічних заходів.
Організаційний відділ районної у місті ради, відповідно до доручення голови районної у місті ради (головуючого на сесії), на кожне зауваження, пропозицію депутатів готують листи за підписом заступника голови районної у місті ради і направляють їх за призначенням відповідним посадовим особам, постійним комісіям для розгляду і виконання доручень.
Посадові особи, постійні комісії районної у місті ради не пізніше ніж у місячний строк (якщо інше не встановлено дорученням) повідомляють у письмовій формі про результати розгляду зауважень і пропозицій депутатів, що їх внесли, заступнику голови районної у місті ради.
 
Стаття 74.
Зауваження і пропозиції, висловлені депутатами районної у місті ради в ході розгляду питань в „Різному”, на пленарних засіданнях, що не потребують додаткового вивчення та аналізу, можуть бути вирішені безпосередньо на пленарному засіданні районної у місті ради.
 
4.10. Депутатські запитання та запити

Стаття 75.

Депутатське запитання – це засіб одержання депутатом інформації або роз'яснення з тієї чи іншої проблеми.
Відповідь на депутатське запитання може бути оголошена на сесії районної у місті ради або дана депутату в індивідуальному порядку.
Депутатське запитання не включається до Порядку денного сесії, не обговорюється і рішення районної у місті ради по ньому не приймається.
Якщо при розгляді депутатського запитання виникли обставини, що вимагають його вирішення районною у місті радою, воно може бути включено до Порядку денного поточної або наступної сесії в порядку, встановленому цим Регламентом.
 
Стаття 76.
1. Депутатський запит – це підтримана районною у місті радою вимога депутата (депутатів) районної у місті ради (в межах повноважень районної у місті ради, затверджених міською радою) до посадових осіб районної у місті ради та її органів, голови районної у місті ради, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, розташованих або зареєстрованих на території району.
Депутатський запит подається головуючому в ході пленарного засідання районної у місті ради в письмовому вигляді через секретаріат сесії.
У депутатському запиті вказується посада, прізвище та ініціали посадової особи, до якої звертається депутат із запитом, а також зміст вимоги.

2. Підготовка питання щодо розгляду районною у місті радою депутатського запиту проводиться в порядку, встановленому цим Регламентом.

3. Орган або посадова особа, до яких звернений депутатський запит, зобов'язані у встановлений районною у місті радою строк дати письмову відповідь на нього районній у місті раді та депутату (депутатам), який вніс запит.
Якщо запит з об'єктивних причин не може бути розглянутий у встановлений районною у місті радою строк, то орган або посадова особа зобов'язані письмово повідомити про це районну у місті раду і депутата (депутатів), який вніс запит, та запропонувати інший строк відповіді, що не повинен перевищувати один місяць від дня одержання запиту.
Відповідь на запит за необхідності розглядається на пленарному засіданні районної у місті ради.

4. За результатами відповіді на депутатський запит може бути проведено обговорення, якщо на цьому наполягає не менш однієї четвертої присутніх на пленарному засіданні депутатів районної у місті ради.
За результатами розгляду відповіді на депутатський запит районна у місті рада приймає відповідне рішення.
 
4.11. Органи сесії районної у місті ради

Стаття 77
.
Органами сесії районної у місті ради є:
 • секретаріат сесії;
 • лічильна комісія сесії;
 • інші комісії, робочі групи районної у місті ради, які створені районною у місті радою на її пленарних засіданнях для вирішення питань, що розглядаються на конкретній сесії районної у місті ради.
4.11.1. Секретаріат сесії районної у місті ради


Стаття 78.

Секретаріат сесії районної у місті ради обирається районною у місті радою з числа депутатів районної у місті ради у складі керівника та членів секретаріату для ведення і наступного оформлення протоколу сесії районної у місті ради.
Районна у місті рада може прийняти рішення про постійний склад секретаріату сесії на строк повноважень районної у місті ради. При цьому районна у місті рада, за необхідності, може вносити зміни в кількісний і персональний склад секретаріату на будь-якому пленарному засіданні районної у місті ради.
В обов'язки секретаріату сесії районної у місті  ради входить:
а) організаційне забезпечення пленарних засідань районної у місті ради;
б) формування списку виступаючих з питання, що розглядається, на основі тих, що записалися для виступів у ході підготовки сесії районної у місті ради та у ході її пленарних засідань;
в) облік внесених у ході пленарних засідань районної у місті ради поправок до того, що приймається, і прийнятого рішення районної у місті ради у встановленому цим Регламентом порядку;
г) облік пропозицій і зауважень, висловлених депутатами на пленарних засіданнях районної у місті ради та оформлених відповідно до вимог цього Регламенту;
д) облік протоколів відкритого голосування;
е) надання необхідної допомоги головуючому в ході пленарних засідань районної у місті ради для забезпечення дотримання вимог цього Регламенту;
ж) вирішення інших питань забезпечення роботи сесій та їх пленарних засідань за дорученням районної у місті ради і голови районної у місті ради.
Протокол сесії районної у місті ради встановленого зразка представляється на підпис голові (головуючому на сесії) районної у місті ради секретаріатом районної у місті ради не пізніше ніж у двотижневий строк після закриття роботи сесії.
Протокол сесії складається в трьох екземплярах, зберігається в організаційному відділі районної у місті ради і передається до Архівного управління Дніпропетровської міської ради у встановленому порядку.
Виписки з протоколу сесії, оформлені у встановленому порядку, можуть видаватися на підставі письмової заяви на ім'я голови районної у місті ради:
а) правоохоронним і контролюючим органам;
б) депутатам районної у місті ради;
в) керівникам відділів, управлінь та інших виконавчих органів районної у місті ради.
Виписки з протоколу сесії готуються організаційним відділом районної у місті ради і підписуються головою районної у місті ради.
У ході роботи сесії районної у місті ради ведеться повний аудіозапис пленарних засідань районної у місті ради.

  4.11.2. Лічильні комісії сесії районної у місті ради

Стаття 79
.
Лічильні комісії сесії районної у місті ради обираються районною у місті радою на першій сесії з числа депутатів районної у місті ради у складі голови та членів лічильної комісії для організації та підрахунку результатів відкритого, поіменного чи таємного голосування з питань Порядку денного сесії.
Заступник голови і секретар лічильної комісії обираються на її засіданні.
Районна у місті рада може прийняти рішення про утворення однієї лічильної комісії для організації і проведення відкритого, поіменного чи таємного голосування.
Районна у місті рада може прийняти рішення про постійний склад лічильної комісії (комісій) на строк повноважень районної у місті ради, маючи право вносити зміни по кількісному і персональному складу лічильної комісії (комісій) на будь-якому пленарному засіданні районної у місті ради.
Лічильна комісія здійснює контроль за порядком голосування та підрахунок голосів у порядку встановленому  цим Регламентом.

Розділ V.
ДЕПУТАТСЬКІ ГРУПИ РАЙОННОЇ У МІСТІ РАДИ

Стаття 80.

Депутати районної у місті ради за взаємною згодою можуть об’єднуватися в депутатські групи для спільної роботи щодо здійснення депутатських повноважень на основі спільності розв’язуваних ними питань, проблем або з інших ознак.
Діяльність депутатських груп здійснюється у порядку, встановленому спеціальними Законами України
 
Стаття 81.
1. Основними цілями створення депутатських груп можуть бути:
 • організація і вирішення питання, проблеми, що стало підставою для утворення депутатської групи;
 • організація і контроль виконання доручень виборців;
 • організація особистого прийому виборців;
 • розробка проектів рішень, які можуть бути внесені на розгляд районної у місті ради, з питань проблем територій;
 • організація спільної роботи з органами самоорганізації населення;
 • організація звітів перед виборцями та їх інформування;
 • вивчення суспільної думки про роботу районної у місті ради та її органів.
Депутатські групи можуть здійснювати іншу діяльність у рамках повноважень депутатів районної у місті ради, передбачених законодавством.

2. Депутатські групи районної у місті ради можуть співпрацювати з відповідними депутатськими групами міської ради.
 
Стаття 82.
Депутатська група може бути утворена в будь-який час протягом строку повноважень районної у місті ради поточного скликання на визначений депутатською групою період, але не більше ніж на строк повноважень районної у місті ради.
Депутатська група вважається утвореною, якщо про це прийнято рішення зборів не менш ніж п’яти  депутатів районної у місті ради, що виявили бажання ввійти в її склад.
Депутати районної у місті ради, що входять до складу депутатської групи, обирають більшістю голосів керівника депутатської групи.
Входження депутата в таку депутатську групу не обмежує його входження в депутатську фракцію або іншу депутатську групу.

Стаття 83.
Депутатська група після її утворення реєструється шляхом ухвалення відповідного рішення районної у місті ради.
Підставою для реєстрації депутатської групи районною у місті радою є подання керівника депутатської групи на ім’я голови районної у місті ради про внесення питання про реєстрацію на розгляд районної у місті ради на певній сесії або на пленарному засіданні поточної сесії.
До подання керівника депутатської групи додається письмове повідомлення, підписане депутатами цієї групи, про сформування депутатської групи із вказівкою її назви, персонального складу і партійної приналежності членів групи, а також депутатів районної у місті ради, уповноважених представляти депутатську групу.
 
Стаття 84.
Депутатська група проводить свої засідання в міру необхідності. Скликає і веде засідання депутатської групи її керівник.
 
Стаття 85.
Сприяння та координація діяльності депутатських груп здійснюється районною у місті радою шляхом заслуховування, за необхідності, інформацій і повідомлень депутатських груп про їх діяльність на сесіях районної у місті ради та на інформаційно-методичних нарадах депутатів районної у місті ради у встановленому цим Регламентом порядку.
 
Стаття 86.
Депутатська група має право:
 • на пропорційне представництво в постійних і тимчасових комісіях районної у місті ради;
 • попередньо обговорювати кандидатури посадових осіб, що обираються, призначаються або затверджуються районною у місті радою;
 • гарантованого виступу свого представника на пленарному засіданні районної у місті ради з кожного питання Порядку денного сесії районної у місті ради;
 • об’єднувати зусилля з іншими депутатськими групами, депутатськими фракціями для створення більшості в районній у місті раді або опозиції;
 • вносити пропозиції і проекти рішень на розгляд районної у місті ради в порядку, установленому цим Регламентом;
 • поширювати через секретаріат сесії серед депутатів районної у місті ради підготовлені нею матеріали, пропозиції, зміст яких не суперечить чинному законодавству і входить у компетенцію районної у місті ради.
 
Стаття 87.
Депутатська група може в будь-який час змінити свій склад, переглянути або відкоригувати цілі і завдання своєї діяльності у встановленому цим Регламентом порядку.
 
Стаття 88.
Діяльність депутатської групи припиняється:
 • при вибутті окремих депутатів районної у місті ради, внаслідок чого її чисельність стає менше встановленої  цим Регламентом  і законодавством;
 • при прийнятті депутатською групою рішення про її розпуск;
 • після закінчення строку, на який депутати районної у місті ради об’єдналися в депутатську групу, або строку повноважень районної у місті  ради.

Розділ VI.
ДЕПУТАТСЬКІ ФРАКЦІЇ РАЙОННОЇ У МІСТІ РАДИ

Стаття 89.

Депутати районної у місті ради на основі єдності поглядів або партійного членства можуть поєднуватися в депутатські фракції чисельністю не менш трьох депутатів.
До складу депутатських фракцій можуть входити депутати районної у місті ради, що підтримують політичну спрямованість фракції.
Депутат районної у місті ради може входити до складу тільки однієї депутатської фракції.

Стаття 90.
Основні цілі і задачі діяльності депутатських фракцій визначають депутати, що об’єдналися в ці фракції відповідно до чинного законодавства і повноважень депутатів районної у місті ради, передбачених законом.
Депутатські фракції районної у місті ради можуть співпрацювати з відповідними депутатськими фракціями обласної і міської рад.

Стаття 91.
Депутатська фракція може бути утворена в будь-який час протягом строку повноважень районної у місті ради поточного скликання на визначений депутатською фракцією період, але не більше ніж на строк повноважень районної у місті ради.
Депутатська фракція вважається утвореною, якщо про це прийнято рішення зборів не менш ніж трьома депутатами районної у місті ради.
Порядок вступу у фракцію і виходу з неї визначається самою фракцією.
Порядок роботи, проведення засідань, прийняття рішень та інші організаційні питання діяльності фракції визначаються самою фракцією.
Депутати районної у місті ради, що входять до складу депутатської фракції, можуть обрати у встановленому ними порядку керівника (координатора, голову, співголів) депутатської фракції.
 
Стаття 92.
Рішення про об’єднання депутатів районної у місті ради у фракцію направляється  голові районної у місті ради (виконувачу його обов’язків), який доводить його до відома районної у місті ради на найближчій сесії.
У випадку, якщо сесію веде не голова районної у місті ради, зазначене рішення доводиться до відома районної у місті ради головуючим на сесії.
До рішення про об’єднання депутатів районної у місті ради у фракцію, що направляється голові районної у місті ради, додається письмове повідомлення про об’єднання депутатів районної у місті ради у фракцію із зазначенням її назви, персонального складу і партійної приналежності членів фракції, інформації про керівника (координатора, голову, співголів) фракції, а також за необхідності – про цілі і завдання діяльності фракції та інших відомостей на її розсуд.
Інформацію про об’єднання депутатів у фракцію районна у місті рада приймає до відома.
 
Стаття 93.
Депутатська фракція має право:
 • на пропорційне представництво в постійних і тимчасових комісіях районної у місті ради;
 • попередньо обговорювати кандидатури посадових осіб, які обираються, призначаються або затверджуються районною у місті радою;
 • гарантованого виступу свого представника на пленарному засіданні районної у місті ради з кожного питання Порядку денного сесії районної у місті ради;
 • поєднувати зусилля з іншими депутатськими фракціями, групами для створення більшості в районній у місті раді або опозиції;
 • вносити пропозиції і проекти рішень на розгляд районної у місті ради в порядку, установленому цим Регламентом;
 • поширювати через секретаріат сесії серед депутатів районної у місті ради підготовлені нею матеріали, пропозиції, зміст яких не суперечить чинному законодавству і входить у компетенцію районної у місті ради.
Стаття 94.
Депутатська фракція може в будь-який час змінити свій склад, переглянути або відкоригувати цілі і завдання своєї діяльності у встановленому фракцією порядку, про що інформується голова районної у місті ради, що доводить ці дані до відома районної у місті ради у встановленому порядку.

Стаття 95.
Діяльність депутатської фракції припиняється:
 • при вибутті окремих депутатів районної у місті ради, внаслідок чого її чисельність стає менше встановленої цим Регламентом;
 • при прийнятті депутатською фракцією рішення про її розпуск;
 • після закінчення строку, на який депутати районної у місті ради об’єдналися в депутатську фракцію, або строку повноважень районної у місті ради.
 
Розділ VII.
ТИМЧАСОВІ КОНТРОЛЬНІ КОМІСІЇ РАЙОННОЇ У МІСТІ РАДИ

Стаття 96.

Районна у місті рада може утворити з числа депутатів районної у місті ради тимчасові контрольні комісії, що є органами районної у місті ради, для здійснення контролю з конкретно визначених районною у місті радою питань, віднесених до повноважень місцевого самоврядування
 
Стаття 97.
Рішення районної у місті ради про створення тимчасової контрольної комісії районної у місті ради, про її назву і завдання, персональний склад комісії, обрання її керівника вважається прийнятим, якщо за це проголосувало більше однієї третини депутатів від загального складу районної у місті ради.
Формування персонального складу тимчасової контрольної комісії районної у місті ради здійснюється, як правило, на основі делегування в цю комісію депутатів від кожної депутатської фракції районної у місті ради.
Порядок роботи тимчасової контрольної комісії, обрання заступника керівника і секретаря комісії, а також інші питання організації діяльності комісії вирішуються на її засіданнях.
 
Стаття 98.
Засідання тимчасових контрольних комісій районної у місті ради проводяться, як правило, закритими.
Депутати, що входять до складу тимчасової контрольної комісії районної у місті ради, і залучені комісією для участі в її роботі спеціалісти, експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію, що стала їм відома у зв’язку з роботою в комісії.
 
Стаття 99.
Тимчасові контрольні комісії районної у місті ради представляють районній у місті раді звіти про свою роботу і вносять відповідні висновки та пропозиції, проекти рішень на розгляд районної у місті ради у встановленому цим Регламентом порядку з урахуванням ступеня закритості відповідних питань.
 
Стаття 100.
Повноваження тимчасової контрольної комісії районної у місті ради припиняються з моменту прийняття районною у місті радою остаточного рішення за результатами роботи цієї комісії або у зв’язку з припиненням повноважень районної у місті ради.
 
Розділ VIII.
ДОРУЧЕННЯ ВИБОРЦІВ

Стаття 101.

Доручення виборців можуть даватися виборцями депутатам районної у місті ради на зборах під час їх звітів і зустрічей з питань, які випливають з потреб територіальної громади району або окремих груп громади.
Доручення приймаються депутатами районної у місті ради до виконання, якщо воно підтримано більшістю учасників відповідних зборів виборців і якщо його реалізація відноситься до компетенції районної у місті ради та її органів.
 
Стаття 102.
Депутат районної у місті ради бере участь в організації виконання доручень виборців як одноосібно, так і в складі постійних і тимчасових комісій районної у місті ради або в складі утвореної з цією метою депутатської групи, може залучати до їх виконання органи самоорганізації населення, а також виборців.
  
Розділ ІХ.
ОРГАНІЗАЦІЯ КОНТРОЛЮ ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ РАЙОННОЇ У МІСТІ  РАДИ

Стаття 103.

Контроль за виконанням рішень районної у місті ради здійснюється депутатами, постійними комісіями районної у місті ради та організаційним відділом районної у місті ради.
З метою здійснення контролю за виконанням рішень, пов’язаних з діяльністю районної у місті ради, голова районної у місті ради видає доручення, які є правовими актами індивідуальної дії та мають характер розпорядчого документа обов’язкового для виконання суб’єктами, яким вони адресовані.
 
Стаття 104.
У постановляючій частині рішень районної у місті ради, як правило, повинен мати місце пункт, що визначає орган або посадову особу районної у місті ради, на яких покладається контроль виконання даного рішення районної у місті ради.
 
Стаття 105.
Для організації контролю виконання рішення районної у місті ради посадова особа, орган районної у місті ради, на кого покладений контроль, може вжити наступних заходів:
 • організація перевірки (як правило, комісійно) виконання рішення районної у місті ради, за результатами якої подаються рекомендації на розгляд виконавців, а в необхідних випадках – на розгляд виконавчого комітету районної у місті ради, постійних комісій районної у місті ради або на сесію районної у місті ради;
 • організація підготовки питання про хід виконання рішення районної у місті ради на розгляд районної у місті ради, якщо це було передбачено рішенням або в ході перевірок з’явилася для цього необхідність;
 • аналіз письмової інформації виконавців про хід виконання рішення районної у місті ради, якщо подача такої інформації була передбачена цим рішенням або якщо такі інформації, що запитані контролюючим рішенням районної у місті ради;
 • організація розгляду ходу виконання рішення районної у місті ради на засіданнях виконавчого комітету районної у місті ради, постійних комісій районної у місті ради на підставі відповідного аналізу;
 • організація інформування виконавцями про хід виконання рішення районної у місті ради на інформаційно-методичних нарадах депутатів;
 • інші організаційні заходи на розсуд відповідальних за контроль виконання рішення районної у місті ради.
Стаття 106.
На підставі аналізу ходу виконання рішення районної у місті ради  посадова особа, орган, на який покладено контроль виконання рішення районної у місті ради, інформує на сесії районну у місті раду в письмовому вигляді про хід виконання рішення районної у місті ради. При цьому можуть вноситися пропозиції районній у місті раді:
 • про зняття з контролю рішення (або окремих його пунктів) як виконаних;
 • про продовження строків дії рішення районної у місті ради (або окремих його пунктів) на аргументованій основі;
 • про доповнення чи зміни в рішенні (або окремих його пунктах) з визначених причин;
 • про втрату рішенням (або окремими його пунктами) чинності у зв’язку зі зміною законодавства, зміною обставин та з інших причин.
Стаття 107.
Рішення районної у місті ради (або окремі його пункти) може бути знято з контролю за умови його повного виконання (виконання окремих його пунктів).
 
Стаття 108.
Строки дії рішення районної у місті ради (або окремих його пунктів) можуть бути продовжені районною у місті радою, якщо встановлені строки виконання рішення районної у місті ради (окремих його пунктів) минули, але існують об’єктивні причини або умови для їх продовження.
 
Стаття 109.
Рішення районної у місті ради (або окремі його пункти) може бути доповнено новими положеннями, змінено у зв’язку з визначеними обставинами, змінами законодавства.
 
Стаття 110.
Районна у місті рада приймає рішення про визнання раніше прийнятого рішення районної у місті ради (окремих його пунктів) як такими, що втратили силу, у випадках:
 • ухвалення рішення районної у місті ради, що змінює положення раніше прийнятого рішення (або окремих його пунктів):
 • втрати актуальності, зміни обставин по положеннях раніше прийнятого рішення (або окремих його пунктів);
 • вступу в протиріччя положень раніше прийнятого рішення (або окремих його пунктів) з вимогами законодавства, що змінилося;
 • скасування раніше прийнятого рішення (або окремих його пунктів) судом у встановленому порядку;
 • внесення подання або протесту прокурором з раніше прийнятого рішення (окремих його пунктів), якщо аргументи подання, протесту прокурора прийняті районною у місті радою як обґрунтовані.
Стаття 111.
Питання про зняття рішення районної у місті ради (окремих його пунктів) з контролю, продовження строків дії, доповнення або зміни, визнання його як такого, що втратив силу, готуються й вносяться на розгляд районної у місті ради, як правило, з ініціативи органу, посадової особи, на який покладений контроль виконання відповідного рішення районної у місті ради у встановленому цим Регламентом порядку.
 
Розділ Х.
ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНА НАРАДА ДЕПУТАТІВ РАЙОННОЇ У МІСТІ РАДИ

Стаття 112.

Інформаційно-методична нарада депутатів районної у місті ради (далі – нарада) проводиться не рідше одного разу в квартал.
Нараду веде, як правило, голова районної у місті ради.
Нараду може вести заступник голови районної у місті ради або один з голів постійних комісій районної у місті ради за дорученням голови районної у місті ради.
Наради можуть проводитися у формі спільного або розширеного засідання постійних комісій районної у місті ради, а також у формі виїзних.
 
Стаття 113.
Основними завданнями наради є:
 • інформування депутатів районної у місті ради про хід виконання доручень виборців;
 • інформування депутатів районної у місті ради щодо економічного та соціального розвитку району, діяльності виконавчих органів районної у місті ради тощо;
 • інформування депутатів районної у місті ради про прийняті за відповідний період законодавчі і нормативні акти;
 • інформування депутатів районної у місті ради про роботу постійних комісій, обмін досвідом роботи;
 • вивчення депутатами районної у місті ради досвіду роботи інших рад;
 • вивчення депутатами районної у місті ради чинного законодавства;
 • координація та узгодження діяльності постійних комісій районної у місті ради з питань і контролю виконання рішень районної у місті ради, організації виконання законодавчих і нормативних актів;
 • проведення зустрічей з народними депутатами України, депутатами обласної та міської рад, керівниками і спеціалістами органів державної виконавчої влади, керівниками підприємств, установ, організацій району, діячами науки, літератури, мистецтва, представниками партій та громадських організацій

Стаття 114.
Питання для внесення на розгляд наради формуються депутатами, постійними (тимчасовими) комісіями, депутатськими групами, депутатськими фракціями районної у місті ради, виконавчим комітетом районної у місті ради, відділами, управліннями та іншими виконавчими органами районної у місті ради, шляхом внесення пропозицій  голові районної у місті ради, заступнику голови районної у місті ради, організаційному відділу районної у місті ради.
Ці питання також можуть вноситися у Перспективний план роботи районної у місті ради.
Організаційно-технічні заходи щодо підготовки нарад проводяться організаційним відділом районної у місті ради.
 
Стаття 115.
На нараді ведеться протокол, що підписується заступником голови районної у місті ради або іншою особою, що веде нараду. За необхідності витяг з протоколу, як доручення або пропозиції, направляється виконавцям чи у відповідні органи або посадовим особам.
 
Розділ XІ.
ДИСЦИПЛІНА НА ПЛЕНАРНИХ ЗАСІДАННЯХ ТА ДЕПУТАТСЬКА ЕТИКА

Стаття 116
.
На засіданнях районної у місті ради промовець не повинен вживати об­разливі висловлювання та непристойні слова, закликати до протиправних дій. Головуючий має право попередити промовця про неприпустимість таких висловлювань і закликів або припинити його виступ, а в разі повторно­го порушення - позбавити його права виступу на цьому засіданні.
 
Стаття 117.
Якщо промовець виступає без дозволу головуючого, мікрофон може бути вимкнено без попередження. При звертанні головуючого до промовця, останній зупиняє свій виступ. У протилежному випадку головуючий може припинити його виступ.
 
Стаття 118.
При перевищенні виступаючим часу, відведеного для виступу, або висловлювань не з обговорюваного питання, головуючий піс­ля двох попереджень позбавляє його слова.
 
Стаття 119.
Під час засідання районної у місті ради забороняється заважати виступу оратора. Головуючий надає додатковий час для виступу оратора на термін його вимушеної перерви, якщо це не пов'язано із застосуванням до виступаючого заходів впливу, передбачених цим Регламентом.
 
Стаття 120.
Забороняється вносити до сесійної зали районної у місті ради та використовувати під час проведення пленарних засідань, плакати, лозунги, гучномовці.
 
Стаття 121.
Якщо депутат своєю поведінкою заважає проведенню засідання районної у місті ради, головуючий попереджає його і закликає до порядку. Після повторного попередження протягом засідання головуючий, за згодою більшості присутніх депутатів, визначеною шляхом голосування без обговорення, може запропонувати депутату залишити зал до кінця засідання.
 
Стаття 122.
Депутат районної у місті ради як представник виборців районної територіальної громади та член районної у місті ради, здійснюючи свої повноваження відповідно до Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про статус депутатів місцевих рад" та даного Регламенту районної у місті ради, повинен дотримуватися загальновизнаних норм моралі і правил депутатської етики, утримуватися від заяв, дій і вчинків, які компрометують депутата.
 
Стаття 123.
Порушення депутатом правил депутатської етики є предметом розгляду постійної комісії районної у місті ради уповноваженої на розгляд питань депутатської етики.
Підставою для розгляду питання щодо порушення правил депутатської етики є письмова заява депутата, відповідного органу, щодо якого депутат припустився неетичних дій чи поведінки, посадової, юридичної та фізичної особи, громадян, листи і звернення виборців, в яких повідомляється про допущені порушення, а також доручення голови районної у місті ради чи заступника голови районної у місті ради.
Розгляд питання щодо порушення правил депутатської етики можуть ініціювати постійні комісії районної у місті ради.
Постійна комісія районної у місті ради уповноваженої на розгляд питань депутатської етики проводить розслідування порушень депутатами правил етики, передбачених законодавством України і Регламентом районної у місті ради.
Постійна комісія районної у місті ради не розглядає питань, які належать до компетенції виборчих комісій, суду і прокуратури, а також анонімні листи і звернення.
У разі одержання постійною комісією районної у місті ради листів і звернень, розгляд яких не входить до її компетенції, вона передає їх за належністю, а анонімні залишає без розгляду.
 
Стаття 124.
Про наслідки розслідування порушень депутатом правил етики постійна комісія районної у місті ради доповідає на пленарному засіданні районної у місті ради і вносить пропозиції щодо вжиття заходів впливу до нього.
Рада заслуховує доповідь постійної комісії уповноваженої на розгляд питань депутатської етики і приймає один із заходів впливу до такого депутата: зауваження; позбавлення депутата права виступу на одному пленарному засіданні, а при повторному порушенні - на двох пленарних засіданнях; повідомлення через засоби масової інформації про порушення депутатом норм депутатської етики та заходи впливу, яких вжила районна у місті рада до нього.
Рішення про заходи впливу приймається після короткого обговорення більшістю голосів депутатів від їх загальної кількості і заноситься до протоколу пленарного засідання.

Цей Регламент діє на строк повноважень районної у місті ради VIІ скликання.                  
 
 
Голова районної у місті ради                                                                      О.О. Пермяков 
 

Додаток 1
до Регламенту Амур-Нижньодніпровської
районної  у місті Дніпропетровську ради VІI скликання


Положення
про порядок відвідування відкритих засідань постійних комісій
та пленарних засідань сесії районної у місті ради

 
На відкритих засіданнях постійних комісій та пленарних засіданнях районної у місті ради мають право бути присутніми громадяни України та інших держав, які офіційно запрошені головою районної у місті ради, заступником голови районної у місті ради, постійними комісіями, депутатськими групами та фракціями районної у місті ради. Офіційно запрошені перед початком сесії повинні зареєструватись у секретаріаті згідно зі списком запрошених на сесію районної у місті ради.

Помічники-консультанти депутата районної у місті ради можуть знаходитись на відкритих засіданнях сесії районної у місті ради після відповідної реєстрації, а на засіданнях комісій районної у місті ради після погодження цього питання з членами комісій.

Члени територіальної громади Амур-Нижньодніпровського району можуть бути присутніми на відкритих засіданнях постійних комісій та на пленарних засіданнях сесії районної у місті ради після оформлення відповідної заяви на ім’я голови районної у місті ради. У заяві повинна бути вказана мета та мотиви відвідання відповідного засідання або конкретні питання, які мають бути обговорені на цьому засіданні, з приводу яких у представників територіальної громади є пропозиції або зауваження. Вказані вище особи повинні зареєструватися у секретаріаті районної у місті ради відповідно до Регламенту районної у місті ради.

Головуючий на засіданні постійної комісії або пленарному засіданні районної у місті ради, у разі надходження пропозицій або зауважень до питань, що розглядаються, повинен оголосити усі отримані звернення та пропозиції членів районної у місті громади, а комісія районної у місті ради або районна у місті рада на пленарному засіданні повинна прийняти рішення по цим зверненням та пропозиціям до питань, що розглядаються.

Усі присутні в сесійній залі та на засіданнях комісій районної у місті ради, які не є депутатами районної у місті ради, повинні розташовуватися виключно на відведених місцях, дотримуватися тиші, не висловлюватися вголос з місць, не висловлюватися від мікрофона без дозволу головуючого та не заважати в будь-який інший спосіб проведенню сесій або засіданню комісії.

У разі порушення вимог цього Положення районна у місті рада або комісія районної у місті ради, яка проводить засідання, може прийняти рішення про виведення порушника з засідання.

У разі прийняття рішення про закрите пленарне засідання районної у місті ради, районна у місті рада може дозволити присутність деяких запрошених, які можуть дати пояснення з обговорюваних питань.
    
 


Голова районної у місті ради                                                                      О.О. Пермяков   

 

 

Додаток 2
до Регламенту Амур-Нижньодніпровської
районної  у місті Дніпропетровську ради VI скликання

 
ПІДТВЕРДЖЕННЯ
 

Видано депутату Амур-Нижньодніпровської районної у місті Дніпропетровську ради____________(П.І.Б. депутата)____________про те, що він був відсутній на підприємстві _________(число, місяць, рік)__________ у  зв’язку з виконанням  депутатських  повноважень. 
   
Заступник голови
районної у місті ради                           _____________________             __________________
                                                                           (Підпис)                                          (ПІБ)


Голова районної у місті ради                                                                      О.О. Пермяков                  

   
Додаток 3
до Регламенту Амур-Нижньодніпровської
районної  у місті Дніпропетровську ради VI скликання

                                                        
Вимоги до оформлення рішень районної у місті ради
 
Під час оформлення проектів рішень районної у місті ради потрібно керуватися вимогами Державної уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації (ДСТУ 4163 – 2003).
Цей стандарт також поширюється на організаційно-розпорядчі документи – постанови, розпорядження, накази, положення, протоколи, акти, листи тощо, створювані в результаті діяльності:
 • органів державної влади України, органів місцевого самоврядування;
 • підприємств, установ, організацій та їх об’єднань усіх форм власності.
Цей стандарт установлює  вимоги до змісту і розташування реквізитів проектів рішень районної у місті ради, вимоги до бланків та оформлювання проектів рішень районної у місті ради.

Відповідно до ДСТУ 4163 – 2003 „Вимоги до оформлювання документів” в проектах рішень районної у місті ради використовується 14 шрифт (Times New Roman).
Тексти проектів рішень районної у місті ради друкуються  на папері формату А-4  через 1 міжрядковий інтервал.


Голова районної у місті ради                                                                      О.О. Пермяков 

02.06.2017
Про відзначення Дня захисту дітей
Просмотров: 5
 
23.05.2017
Центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді районної у місті ради інформує: патронат над дитиною
Просмотров: 27
 
23.05.2017
Про скликання позачергової 12-ї сесії Амур-Нижньодніпровської районної у місті ради VII скликання
Просмотров: 21
 
23.05.2017
Про заходи до 156-ї річниці перепоховання Т.Г. Шевченка
Просмотров: 22
 
22.05.2017
Дніпровське міське управління ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області інформує: небезпека виявлення підозрілих вибухових предметів
Просмотров: 18
 
22.05.2017
Звернення керівництва Дніпровського міського управління ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області до батьків
Просмотров: 18
 

архив новостей
Copyright © 2022 andrada.com.ua
разработка сайта: 152.su