ПРАВОВА ОСВІТАДодаток
до рішення виконавчого комітету
районної у місті ради
від  18.03.2016 № 54

Р Е Г Л А М Е Н Т
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ АМУР-НИЖНЬОДНІПРОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ У МІСТІ РАДИ

РОЗДІЛ I.
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  
1.1. Регламент виконавчого комітету Амур-Нижньодніпровської районної у місті ради (далі - Регламент) є нормативним актом, в якому на підставі чинного законодавства закріплені принципи та порядок діяльності виконавчого комітету районної у місті ради. Регламент затверджується рішенням виконавчого комітету районної у місті ради на строк повноважень районної у місті ради після сформування нового складу виконавчого комітету районної у місті ради.

1.2. Виконавчий комітет районної у місті ради (далі – виконком) є виконавчим органом районної у місті ради, діяльність якого визначається Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні». Виконком має печатку встановленого зразка.

Очолює виконком голова районної у місті ради. У разі відсутності голови районної у місті ради – заступник голови районної у місті ради або виконувач обов’язків голови районної у місті ради.

1.3. Регламент передбачає порядок здійснення таких напрямків діяльності виконкому:
 • планування роботи виконкому;
 • підготовка і проведення засідань виконкому;
 • підготовка і видання розпоряджень голови районної у місті ради;
 • організація діловодства у виконкомі;
 • контроль за виконанням документів;
 • організація роботи з кадрами;
 • підготовка і проведення нарад;
 • організація особистого прийому та розгляд звернень громадян;
 • виконання друкарських та розмножувальних робіт;
 • організація використання робочого часу, режим роботи виконкому;
 • організація чергувань у виконкомі.
1.4. Контроль за дотриманням Регламенту покладається на голову районної у місті ради.

Відповідальність за дотримання Регламенту покладається на заступника голови районної у місті ради, заступників голови районної у місті ради з питань діяльності виконавчих органів, керуючого справами виконкому районної у місті ради та керівників виконавчих органів районної у місті ради.

За допущення порушень Регламенту посадові особи притягуються до дисциплінарної та адміністративної відповідальності.

РОЗДІЛ II.
ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ ВИКОНКОМУ

2.1. Планування роботи виконкому є одним із засобів організаційного забезпечення діяльності виконкому і здійснюється у формі перспективних (квартальних) планів роботи виконкому, оперативних (календарних) планів заходів, що проводяться в районі протягом тижня за участю голови районної у місті ради, заступника голови районної у місті ради, заступників голови районної у місті ради з питань діяльності виконавчих органів, керуючого справами виконкому районної у місті ради, і оперативних (щотижневих) планів роботи виконавчих органів районної у місті ради.

2.2. Виконавчі органи районної у місті ради відповідно до запиту надають в організаційний відділ районної у місті ради пропозиції до Плану роботи виконкому на наступний квартал.

Організаційний відділ районної у місті ради узагальнює пропозиції, що надійшли, та готує проект Плану роботи виконкому на наступний квартал, який вноситься на розгляд та затвердження виконкому на засідання останнього місяця поточного кварталу.

2.3. Виконавчі органи районної у місті ради складають щотижневі плани роботи з урахуванням квартального плану роботи та календарного плану заходів та надають їх до організаційного відділу районної у місті ради.

2.4. Організаційний відділ районної у місті ради узагальнює подані матеріали і щочетверга складає План заходів районної у місті ради та її виконавчих органів на наступний тиждень.

2.5. Контроль за виконанням квартальних планів роботи виконкому здійснюється керуючим справами виконкому районної у місті ради. Контроль за виконанням планів роботи виконавчих органів районної у місті ради здійснюється заступником голови районної у місті ради, заступниками голови районної у місті ради з питань діяльності виконавчих органів, керуючим справами виконкому районної у місті ради.
 
2.6. Коректування планів (у разі необхідності) здійснюється своєчасно у тому ж порядку, який встановлено для їх розробки, погодження, затвердження та контролю.

 
Розділ IІІ
ПІДГОТОВКА І ПРОВЕДЕННЯ ЗАСІДАНЬ ВИКОНКОМУ


3.1. Засідання виконкому проводиться відповідно до Плану роботи виконкому у третю п’ятницю кожного місяця.

У разі необхідності за дорученням голови районної у місті ради проводиться позачергове засідання виконкому.

Позачергове засідання виконкому скликається головою, про що видається розпорядження, і є правомочним, якщо в ньому беруть участь більше половини від загального складу членів виконкому.

Засідання виконкому проводить голова районної у місті ради (заступник голови районної у місті ради), у разі його відсутності – виконувач обов’язків голови районної у місті ради.

3.2. Регламент засідання виконкому:
 • початок засідання о 10.00 год. (у разі необхідності встановлюється
 • інший час);
 • для доповіді з планового питання порядку денного – до 10 хвилин;
 • для співдоповіді – до 7 хвилин;
 • для виступу в обговоренні – до 5 хвилин.
3.3. Підготовка питань для розгляду на засіданнях виконкому здійснюється згідно з Планом роботи виконкому, а також відповідно до рішень і розпоряджень органів влади за дорученням голови районної у місті ради, заступника голови районної у місті ради, заступників голови районної у місті ради з питань діяльності виконавчих органів, керуючого справами виконкому районної у місті ради.

Проекти рішень позачергового виконкому готуються керівниками виконавчих органів районної у місті ради за наявності листа, службової чи доповідної записки на ім’я голови районної у місті ради та після отримання доручення (резолюції) готувати такий проект. Посилання на підставу у констатуючій частині проекту є обов’язковим.

Підставою для підготовки рішення виконкому є: Конституція і закони України, постанови Верховної Ради України, укази і розпорядження Президента України, постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України, рішення органів влади; провадження виконавчої і розпорядчої діяльності з метою виконання своїх повноважень голови районної у місті ради, заступника голови районної у місті ради, заступників голови районної у місті ради з питань діяльності виконавчих органів, керуючого справами виконкому районної у місті ради; потреба у правовому регулюванні діяльності.

Проекти рішень, внесених до розгляду виконкомом, оприлюднюються на офіційному веб-сайті районної у місті ради або у будь-який інший спосіб, відповідно до законодавства, не пізніш як за 20 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття. Для цього автор надає до організаційного відділу районної у місті ради електрону версію проекту рішення.

3.4. До загального відділу районної у місті ради не пізніше як за 7 днів до засідання виконкому виконавчі органи районної у місті ради подають перелік документів.
3.4.1. Під час підготовки планових питань:
 • проекти рішень виконкому, погоджені із зацікавленими виконавчими органами та відповідними посадовими особами;
 • інформацію з планового питання, викладену стисло (в основному, 2-3 стор., якщо обсяги розгляду зазначеного питання потребують більш докладної інформації – до 10 - 12 стор.), підписану керівником виконавчого органу.
Обсяг проекту рішення виконкому разом з інформацією, як правило, не повинен перевищувати 4-5 сторінок (крім вищезазначених випадків). Проект рішення та інформація до нього повинні мати ідентичні заголовки.

У констатуючій частині проекту рішення виконкому повинні обов’язково зазначатися:
 • посилання на законодавчі акти та акти органів виконавчої влади,
 • підстава,
 • мета прийняття документа,
 • короткий виклад стану справ,
 • недоліки і причини їх виникнення.
Постановча частина проекту рішення повинна містити:
 • завдання, спрямовані на досягнення мети;
 • заходи, плани, програми у формі додатків;
 • виконавців, терміни і способи виконання;
 • пункти про втрату чинності, зміни та доповнення до попереднього рішення, зняття з контролю;
 • відомості про особу, відповідальну за контроль.
Обов’язково повинні додаватися:
 • розсилка - перелік посадових осіб та виконавчих органів районної у місті ради, яким необхідно направити копію рішення чи виписку з нього, за встановленою формою (додаток 1);
 • список запрошених на засідання виконкому, підписаний заступником голови районної у місті ради за напрямком діяльності, за встановленою формою (додаток 2).
3.4.2. Під час підготовки проектів рішень з питань провадження виконавчої діяльності з метою виконання своїх повноважень:
 • проекти рішень виконкому, погоджені із зацікавленими виконавчими органами та відповідними посадовими особами;
 • матеріали, які є підставою для прийняття рішення виконкому (доповідні та службові записки керівників виконавчих органів районної у місті ради, листи-клопотання організацій, підприємств району, окремих громадян та інші, зареєстровані належним чином та розглянуті керівництвом). Ці матеріали мають бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою того виконавчого органу районної у місті ради, який готував проект рішення, і підписані керівником виконавчого органу або спеціалістом, призначеним наказом керівника виконавчого органу, за формою:
Пронумеровано, прошнуровано та скріплено печаткою
(прописом) аркушів
Посада    (підпис)    ініціали, прізвище.
М.П.


У разі, якщо виконавчий орган районної у місті ради не має печатки, зазначається про її відсутність:
 • необхідна кількість копій для розсилки (крім планових питань, які тиражує загальний відділ районної у місті ради). У лівому нижньому куті аркуша всі копії повинні бути завізовані посадовою особою, що готувала цей проект рішення, або спеціалістом, призначеним наказом керівника виконавчого органу районної у місті ради.
Відповідальність за пакет документів несе посадова особа, яка підготувала проект рішення виконкому.

Проекти рішень виконкому оформлюються з урахуванням вимог Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації «Вимоги до оформлювання документів» (ДСТУ 4163-2003).

Тексти проектів рішень друкуються на папері формату А-4 через 1 міжрядковий інтервал, 14 шрифтом.

3.5. На підставі документів, які надійшли у зазначений термін (7 днів), загальним відділом районної у місті ради складається регламент засідання виконкому та перелік проектів рішень, внесених на розгляд виконкому виконавчими органами районної у місті ради.

Проекти рішень виконкому, що підлягають оприлюдненню включаються до зазначеного переліку тільки у тому випадку, якщо вони були оприлюднені за 20 робочих днів до дати засідання виконкому.

Перелік проектів рішень районної у місті ради, внесених для попереднього розгляду виконкомом, підготовлений загальним відділом районної у місті ради, підписаний головою районної у місті ради за 7 днів до засідання виконкому надається:
 • у друкованому вигляді керуючому справами виконкому районної у місті ради;
 • в електронному вигляді - до організаційного відділу районної у місті ради.
До порядку денного засідання виконкому включається перелік проектів рішень районної у місті ради, внесених для попереднього розгляду виконкомом.

Зазначені матеріали передаються членам виконкому, керівникам виконавчих органів районної у місті ради, за два дні для ознайомлення. У разі виникнення питань щодо конкретних проектів рішень районної у місті ради та виконкому пояснення надаються посадовою особою, що підготувала проект.

Додаткові питання, можуть включатися до порядку денного з дозволу голови районної у місті ради, заступника голови районної у місті ради (у разі його відсутності – виконувача обов’язків голови районної у місті ради) та керуючого справами виконкому районної у місті ради.

Загальним відділом районної у місті ради складається додатковий перелік проектів рішень, внесених на розгляд виконкому виконавчими органами районної у місті ради та надається для ознайомлення у день проведення засідання виконкому.

Вносити додаткові питання на розгляд безпосередньо на засіданні виконкому мають право члени виконкому районної у місті ради.

3.6. Особи, що беруть участь у розгляді кожного конкретного питання, визначаються і запрошуються на засідання виконкому виконавчими органами районної у місті ради після попереднього погодження з головою районної у місті ради, заступником голови районної у місті ради (у разі його відсутності – виконувачем обов’язків голови районної у місті ради). Виконавчі органи проводять ознайомлення з проектом рішення, інформацією та іншими документами з конкретного питання.

До списку запрошених включаються працівники виконавчих органів районної у місті ради, інші особи, причетні до розгляду конкретного питання.

3.7.    Проекти рішень візуються в обов’язковому порядку:
 • керівником виконавчого органу районної у місті ради, що підготував проект рішення;
 • керуючим справами виконкому районної у місті ради
 • заступником (заступниками) голови районної у місті ради за напрямками діяльності згідно з розподілом обов’язків
 • завідувачем загального відділу районної у місті ради
 • завідувачем юридичного сектору районної у місті ради.
Візи містяться на останній сторінці проекту рішення.

Зауваження і пропозиції до проекту рішення виконкому викладаються на листі зауважень щодо проекту рішення виконкому, про що на проекті робиться відповідна відмітка. У разі наявності розбіжностей стосовно проекту рішення виконкому керівник виконавчого органу, який вносить проект, повинен забезпечити їх обговорення із заінтересованими особами з метою прийняття взаємоприйнятного рішення.

Відповідальність за погодження проектів рішень виконкому з усіма заінтересованими особами та службами покладається на керівників виконавчих органів районної у місті ради, що готують зазначені проекти.

У разі необхідності більш детальний порядок підготовки проектів рішень виконкому з урахуванням напрямків діяльності встановлюється розпорядженням голови районної у місті ради.

Керівник виконавчого органу районної у місті ради, що підготував проект рішення, у разі наявності додатка, візує його на останній сторінці у лівому нижньому куті.

У проектах рішень виконкому передбачити на останній сторінці проекту позначку стосовно визначення чи є проект регуляторним актом та зазначити дату оприлюднення за формою:

Проект рішення підготував
(цей проект є/не є регуляторним актом, оприлюднено ______________)
                                                                                                        (дата)
рішення підлягає оприлюдненню після прийняття):

Посада                Підпис            Ініціали, прізвище

Якщо проект рішення виконкому визначається таким, що не підлягає оприлюдненню відповідно до законів України «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про захист персональних даних» тощо, необхідно зазначити статтю та назву документа за формою:

Проект рішення підготував (цей проект є/не є регуляторним актом,
не підлягає оприлюдненню відповідно до ст...  Закону України "Про...")
                                                                                                     
рішення підлягає/не підлягає оприлюдненню після прийняття):

Посада                Підпис            Ініціали, прізвище


Відповідальність за зазначені позначки несе посадова особа, яка підготувала проект рішення виконкому, і завідувач юридичного сектору районної у місті ради.

3.8. Наказом керівника виконавчого органу районної у місті ради призначається посадова особа, відповідальна за візування проектів рішень та підготовку їх до розгляду на засіданні виконкому.

3.9. Проект рішення про внесення змін та доповнень до прийнятого рішення виконкому готує той виконавчий орган, який підготував проект рішення, до якого вносяться зміни чи доповнення.

У разі ліквідації виконавчого органу, який готував проект рішення, підготовку проекту рішення про внесення змін чи доповнень до прийнятого рішення, здійснює його правонаступник або виконавчий орган, до повноважень якого віднесено вирішення такого питання.

3.10. Вносити пропозиції щодо зняття проектів рішень з Порядку денного засідання виконкому можуть тільки члени виконкому.

Рішення приймаються на засіданні більшістю від загальної кількості складу виконкому, підписуються головою районної у місті ради. Додатки до рішень підписуються керуючим справами виконкому районної у місті ради.

Рішення можуть прийматися у ході засідання блоками згідно з Порядком денним, де блоки складаються по доповідачах (посадові особи, що підготували проекти). Вносити пропозиції щодо зняття проектів рішень з Порядку денного засідання виконкому можуть тільки члени виконкому.

Рішення після їх прийняття на засіданнях виконкому, не пізніше як через три робочі дні (якщо на засіданні не визначено інший термін), повинні бути остаточно доопрацьовані виконавчими органами районної у місті ради, які готували проекти, з урахуванням зауважень і пропозицій членів виконкому. Проекти рішень передаються виконавчими органами районної у місті ради до загального відділу районної у місті ради за актом (додаток 3).

Доопрацьовані пізніше рішення будуть включені до Порядку денного наступного засідання виконкому.

У випадку, якщо рішення виконкому не прийнято, про це робиться відповідний запис у протоколі засідання виконкому. Факт неприйняття рішення не потребує оформлення окремого рішення з цього питання. Про результати розгляду проекту рішення виконкому зацікавлених осіб інформує письмово той виконавчий орган, що підготував зазначений проект.

Після підписання рішення необхідна кількість примірників (завірені копії або електронна версія) повинна бути направлена загальним відділом районної у місті ради згідно з переліком розсилки, наданим посадовою особою, яка підготувала проект рішення виконкому.

Надання копій рішень виконкому замовникам здійснюється виконавчими органами районної у місті ради, що готували зазначені проекти рішень, про що зазначається під час підготовки розсилки.

Відповідальна особа отримує під підпис оформлені належним чином копії для вручення виконавцям, про що робиться відмітка на переліку розсилки.

Копії рішень виконкому повідомного та інформаційного характеру, відтворені за допомогою копіювально-розмножувальної техніки, для розсилки виконавчим органам районної у місті ради та керівництву районної у місті ради печаткою не завіряються.

За оприлюднення проектів рішень виконкому у будь-який спосіб, передбачений законодавством, несуть відповідальність особи, що підготували проект.

Організаційний відділ районної у місті ради забезпечує розміщення на офіційному веб-сайті районної у місті ради прийнятих рішень виконкому відповідно до позначки (п. 3.3. Регламенту).

3.11. Про кожне засідання виконкому складається протокол. За обсягом фіксованих даних протокол засідання виконкому складається за повною формою, де крім ухвал стисло записують виступи доповідачів та інших запрошених. Протокол засідання виконкому підписується головою районної
у місті ради.

Протокол засідання виконкому складається не пізніше ніж через 10 днів після проведення засідання головним спеціалістом загального відділу районної у місті ради та візується завідувачем загального відділу районної у місті ради.

Якщо рішення прийнято не одноголосно, результати поіменного голосування вносяться до протоколу.

3.12. Загальний відділ районної у місті ради здійснює формування та зберігання рішень виконкому протягом установленого строку, для передачи до Архівного управління Дніпропетровської міської ради.

Загальним відділом районної у місті ради робляться відмітки про внесення змін чи доповнень, зняття з контролю чи втрату чинності рішень виконкому за період зберігання у загальному відділі, з проставленням відповідних штампів.

Виконавчі органи районної у місті ради, які готують проекти рішень про внесення змін, доповнень чи втрату чинності рішення виконкому, накопичують у себе дані про зміни, доповнення чи втрату чинності за весь період. У разі ліквідації виконавчих органів – їх правонаступники або виконавчі органи, до повноваження яких віднесено вирішення таких питань.

Розділ IV
ПІДГОТОВКА І ВИДАННЯ РОЗПОРЯДЖЕНЬ
ГОЛОВИ РАЙОННОЇ У МІСТІ РАДИ РАДИ

4.1. Голова районної у місті ради видає розпорядження в межах своїх повноважень.

4.2. Проекти розпоряджень і додатки до них повинні бути кваліфіковано підготовлені, визначені конкретні заходи щодо виконання, терміни і виконавці, особи, які здійснюють контроль.

4.3. Проекти розпоряджень готуються керівниками виконавчих органів районної у місті ради за наявності листа, службової чи доповідної записки з дорученням (резолюцією) керівництва.

4.4. Візування проектів розпоряджень голови районної у місті ради здійснюється аналогічно до візування проектів рішень виконкому.

4.5. Розсилка та оприлюднення розпоряджень голови районної у місті ради здійснюється аналогічно до розсилки та оприлюднення рішень виконкому.

Розділ V
ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЛОВОДСТВА У ВИКОНКОМІ

5.1. Організація роботи з документами у виконкомі здійснюється згідно з Інструкцією з діловодства у Амур-Нижньодніпровській районній у місті раді та її виконавчих органів, затвердженою рішенням виконкому від 23.01.2015 № 21, відповідно до Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді Міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 1242, та з урахуванням вимог Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації  «Вимоги до оформлювання документів» (ДСТУ 4163-2003).

5.2. Відповідальність за організацію діловодства у виконкомі покладається на керуючого справами виконкому районної у місті ради, ведення діловодства відповідно до вимог Інструкції з діловодства – на загальний відділ районної у місті ради.

5.3. Діловодство у виконавчих органах районної у місті ради ведеться згідно з номенклатурами справ, які затверджуються керівниками і вводяться в дію з 1 січня щорічно.

У виконавчих органах районної у місті ради, де не передбачено посади працівника з діловодства, ця робота за наказом керівника покладається на спеціально призначену особу.

5.4. Виконавчі органи районної у місті ради діловодство здійснюють державною мовою.

5.5. Документи, що надходять до виконкому, приймаються загальним відділом районної у місті ради.

5.6. Документи, що потребують обліку, виконання і використання з довідковою метою, підлягають реєстрації. Не реєструються телеграми, рекламні повідомлення, форми звітності, листи-запрошення, запрошення, листи-вдячності, вітальні листівки тощо.

5.7. Усі документи, що надійшли до виконкому, підлягають попередньому розгляду, який здійснює завідувач загального відділу районної у місті ради.

Метою попереднього розгляду документів є виділення з них тих, що потребують розгляду головою районної у місті ради, заступником голови районної у місті ради, заступниками голови районної у місті ради з питань діяльності виконавчих органів, керуючим справами виконкому районної у місті ради відповідно до розподілу обов’язків.

Голові районної у місті ради у першу чергу, передаються закони України, акти та кореспонденція Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України.

5.8. Для забезпечення оперативності в роботі загального відділу районної у місті ради встановлено час:
 • для оброблення розпорядчої документації
з 9.00 год. до 10.00 год. щоденно;
 • для оброблення кореспонденції, яка надійшла напередодні
з 9.00 год. до 10.00 год. щоденно;
 • для приймання, оброблення і надання електронної пошти:
з 9.30 год. до 10.45 год. щоденно;
з 12.30 год. до 13.45 год. щоденно;
з 15.00 год. до 16.15 год. щоденно
(обмін терміновою інформацією виконується в будь-який час з поміткою «Терміново»);
 • для надання одержаної кореспонденції голові районної у місті ради
з 12.45 год. до 13.00 год. щоденно;
 • для оброблення одержаної кореспонденції
з 15.00 год. до 16.30 год. щоденно;
 • для надання одержаної кореспонденції голові районної у місті ради, заступнику голови районної у місті ради, заступникам голови районної у місті ради з питань діяльності виконавчих органів, керуючому справами виконкому районної у місті ради
о 10.00 год. щоденно (кореспонденції, яка надійшла напередодні після 16.30 год.);
о 16.00 год. щоденно (кореспонденції голові районної у місті ради);
о 16.30 год. щоденно (кореспонденції, яка надійшла протягом дня до 16.30 год.).

Після розгляду голова районної у місті ради, заступник голови районної у місті ради, заступники голови районної у місті ради з питань діяльності виконавчих органів, керуючий справами виконкому районної у місті ради повертають кореспонденцію до загального відділу районної у місті ради з резолюцією керівника та необхідною кількістю копій, якщо доручення дано кільком виконавцям.
   
5.9. Кореспонденція для відправки до обласної ради, обласної державної адміністрації та її служб, міської ради здійснюється загальним відділом районної у місті ради кур’єрським способом щоденно.

Кореспонденція для відправки поштовим зв’язком надається згідно з договором з поштамтом щоденно.

5.10. Документи за підписом керівництва районної у місті ради реєструються в загальному відділі районної у місті ради з обов`язковим наданням, крім повного пакета та додатків до них, електронної версії.
 
5.11. Таємне діловодство здійснюється відповідно до Закону України  «Про державну таємницю», Інструкції з питань таємного діловодства.

5.12. Вилучення документів правоохоронними органами здійснюється відповідно до законодавства на підставі мотивованої постанови слідчого (особи, що прийняла кримінальну справу до провадження), яка надається для ознайомлення голові, а в разі його відсутності заступнику голови районної у місті ради.

Після складання протоколу вилучення знімаються копії з документів, що вилучаються, а також з протоколу та постанови. Копії вилучених документів завіряються гербовою печаткою.

5.13. Видача оригіналів документів у короткострокове користування посадовим особам здійснюється загальним відділом районної у місті ради та оформлюється в журналі видачі справ у тимчасове користування (додаток 4).

5.14. Організація роботи стосовно доступу до публічної інформації здійснюється відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» та Порядком доступу до публічної інформації Амур-Нижньодніпровської районної у місті м. Дніпропетровську ради, який затверджується розпорядженням голови районної у місті ради.


Розділ VІ
КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ДОКУМЕНТІВ


6.1. Контроль за виконанням документів здійснюється згідно з Інструкцією з діловодства у Амур-Нижньодніпровській районній у місті раді та її виконвчих органів, затвердженою рішенням виконкому від 23.01.2015 № 21, Інструкцією з діловодства та Типовою інструкцією з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді Міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженою Постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 1242.
   
6.2. Відповідальність за організацію і стан контролю за виконанням документів несуть голова районної у місті ради, заступник голови районної у місті ради, заступники голови районної у місті ради з питань діяльності виконавчих органів, керуючий справами виконкому районної у місті ради згідно з розподілом обов’язків, керівники виконавчих органів районної у місті ради.

6.3. Відповідальність за виконання документів несуть особи, зазначені у розпорядчому документі (рішенні, розпорядженні тощо), резолюції керівника. У разі, коли документ виконується кількома працівниками, відповідальним за організацію виконання є працівник, який у резолюції зазначений першим.

У виконавчих органах районної у місті ради безпосередній контроль за виконанням документів здійснює працівник, відповідальний за діловодство, призначений наказом керівника виконавчого органу.

6.4. Контролю підлягають усі зареєстровані документи, в яких встановлено завдання та термін їх виконання:
6.4.1. В обов’язковому порядку виконуються вимоги: законів України; постанов Верховної Ради України; указів та доручень Президента України; постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України; запитів та звернень народних депутатів України; розпоряджень, доручень голови обласної державної адміністрації  та доручень його заступників; рішень обласної ради, що стосуються повноважень місцевого самоврядування; рішень міської ради;  доручень міського голови, даних на апаратних нарадах та засіданнях виконкому.
6.4.2. Документи, які надійшли до виконкому районної у місті ради і поставлені на контроль головою районної у місті ради, заступником голови районної у місті ради, заступниками голови районної у місті ради з питань діяльності виконавчих органів, керуючим справами виконкому районної у місті ради відповідною резолюцією.
6.4.3. Рішення виконкому.
6.4.4. Розпорядження голови районної у місті ради.

6.5. Контроль за виконанням документів, зазначених у п. 4 цього Регламенту, поділяється на організаційний і діловодний.

Організаційний контроль включає:
 • планування виконання контрольних документів;
 • організацію практичних заходів, направлених на виконання;
 • перевірку фактичного виконання;
 • складання довідок (інформацій) про стан виконання;
 • узагальнення звітів про виконання і внесення пропозицій про зняття з контролю.
Діловодний (технічний) контроль включає:
 • реєстрацію контрольних документів;
 • ведення контрольної картотеки в електронному вигляді;
 • забезпечення виконання документів в установлені терміни;
 • аналіз виконавської дисципліни.
6.6. Керівництво організаційним контролем здійснюють заступник голови районної у місті ради, заступники голови районної у місті ради з питань діяльності виконавчих органів, керуючий справами виконкому районної у місті ради за напрямками роботи.

Організацію контролю за виконанням рішень виконкому та розпоряджень голови районної у місті ради забезпечує загальний відділ районної у місті ради.

Зазначений відділ проводить:
 • формування у встановленому порядку комісій, робочих груп з перевірки виконання рішень виконкому та розпоряджень голови районної у місті ради;
 • за відповідними дорученнями голови районної у місті ради, керуючого справами виконкому перевірки виконання рішень виконкому та розпоряджень голови районної у місті ради безпосередньо працівниками відділу;
 • підготовку, за результатами перевірок, пропозицій у встановленому порядку щодо зняття з контролю чи продовження термінів виконання рішень виконкому
  та розпоряджень голови районної у місті ради;
 • підготовку щоквартального огляду ходу виконання зазначених актів і подання його на розгляд голові районної у місті ради (керуючому справами виконкому);
 • підготовку пропозицій щодо розгляду виконкомом питань, які випливають з аналізу виконання рішень виконкому, розпоряджень голови районної у місті ради та аналітичної роботи відділу.
Безпосередньо відповідальні за контроль – виконавчі органи районної у місті ради відповідно до покладених на них обов’язків.

6.7. З метою організації виконання рішень виконкому формується  «Тека контролю», в якій керівники виконавчих органів районної у місті ради або особи, яким це поставлено за обов’язок, накопичують матеріали згідно з переліком, зазначеним у  «Теці контролю».

Керівництво діловодним контролем здійснює керуючий справами виконкому районної у місті ради.

Завідувач загального відділу районної у місті ради з метою забезпечення виконання контрольних документів в установлені терміни здійснює щоденний моніторинг стану виконання документів, організовує проведення щоп`ятниці «Дня контролю» (стан виконання контрольних документів), надає щопонеділка керівництву районної у місті ради, керівникам виконавчих органів та комунальних підприємств районної у місті ради інформацію про невиконані документи та нагадування про документи, термін виконання яких настає на наступному тижні, а також надає переліки документів, що перебувають на розгляді і потребують виконання, готує щомісячно та один раз на квартал (щодо виконання рішень виконкому та розпоряджень голови районної у місті ради) голові районної у місті ради та керуючому справами виконкому районної у місті ради узагальнену інформацію про стан виконавської дисципліни.

6.8. Вхідні, вихідні, розпорядчі документи виконкому виконуються в установлені терміни:
6.8.1. Терміни виконання можуть бути зазначені у самому документі або встановлені актами законодавства. Відлік установлених документами термінів виконання, не визначених конкретними датами (наприклад,  «у 10-денний термін»), ведеться від дати отримання (прийняття) документа виконкомом.
6.8.2. Термін виконання вхідних документів без зазначеного терміну виконання встановлюється резолюцією керівництва. Всі документи без зазначеного терміну повинні бути виконані не пізніше як за 30 календарних днів з дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше 15 днів від дня їх отримання, а документи з позначкою  «терміново» - протягом 7 робочих днів від дати підписання документа.

6.9. Співвиконавці зобов’язані подавати пропозиції головному виконавцю протягом першої половини строку, відведеного для виконання доручення, завдання.

6.10. Документ вважається виконаним лише тоді, коли поставлені в ньому питання вирішено та про це надано відповідь.

Порядок зняття з контролю:
 • документи, отримані з вищих органів влади, знімаються з контролю за резолюцією керівника, який поставив їх на контроль, після надання виконавцем відповідної інформації;
 • документи, які надійшли до виконкому і поставлені на контроль резолюцією керівника, після надання відповідної інформації виконавцем знімаються з контролю тільки керівником, який поставив документ на контроль;
 • для зняття з контролю рішень виконкому або розпоряджень голови районної
  у місті ради відповідний виконавчий орган готує лист з пропозицією про зняття
  з контролю чи продовження терміну контролю і передає його для розгляду відповідному заступнику голови районної у місті ради.
Рішення виконкому знімаються з контролю рішеннями, розпорядження голови районної у місті ради – розпорядженнями.

Розділ VІІ
ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З КАДРАМИ


Роботу з кадрами здійснює загальний відділ районної у місті ради, який у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України  «Про місцеве самоврядування в Україні»,  «Про службу в органах місцевого самоврядування»,  «Про державну службу в Україні», законодавством про працю, іншими законами України, постановами Верховної Ради України, указами та розпорядженнями Президента України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями міської ради, розпорядженнями міської голови, голови районної у місті ради, рішеннями районної у місті ради та її виконкому, Положенням про загальний відділ районної у місті ради, цим Регламентом.

Для організації роботи з кадрами загальний відділ районної у місті ради спільно з виконавчими органами районної у місті ради розробляє поточні і перспективні плани роботи з кадрами, заходи щодо добору, стажування, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників, заохочення і контролю за їх роботою.

Проекти розпоряджень голови з кадрових питань готуються загальним відділом районної у місті ради і візуються:
 • керуючим справами виконкому міської ради
 • завідувачем відділу бухгалтерського обліку і звітності районної у місті ради
 • завідувачем загального відділу районної у місті ради
 • завідувачем юридичного сектору районної у місті ради.
7.1. Порядок призначення на посади (прийняття на роботу) та звільнення з посад.
7.1.1. Призначення на службу в органи місцевого самоврядування здійснюється після проведення спеціальної перевірки, відповідно до Указу Президента України від 25.01.2012 № 33/2012 «Про порядок організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування», в редакції Указу від 18.05.2012 № 333/2012:
 • на посади заступників голови районної у місті ради з питань діяльності виконавчих   органів,   керуючого   справами   виконкому   районної  у    місті  ради – районною у місті радою за пропозицією голови районної у місті ради та його розпорядженням;
 • на посади керівників виконавчих органів районної у місті ради – на конкурсній основі (чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України) головою районної у місті ради;
 • розгляд кандидатур на зайняття посад осіб місцевого самоврядування у виконавчих органах районної у місті ради здійснюється конкурсною комісією районної у місті ради.
Керівники виконавчих органів районної у місті ради, які мають статус юридичної особи та самостійно ведуть кадрове діловодство, здійснюють призначення та звільнення своїх заступників і працівників шляхом видання наказів на підставі відповідних протоколів засідання конкурсних комісій районної у місті ради. Кандидатури погоджуються із заступником голови районної у місті ради за напрямком діяльності та керуючим справами виконкому, який згідно з розподілом повноважень відповідає за роботу з кадрами.

7.1.2. Попередньо кандидатури посадових осіб, що призначаються на посади головою районної у місті ради, погоджуються із заступником голови районної у місті ради, заступниками голови районної у місті ради з питань діяльності виконавчих органів та керуючим справами виконкому, який згідно з розподілом повноважень, відповідає за роботу з кадрами.

7.1.3. На керівників та спеціалістів, які призначаються на посади головою районної у місті ради, або затверджуються районною у місті радою, загальним відділом районної у місті ради готуються особові справи, які містять такі документи:
 • особова картка (форма П-2ДС) з відповідними додатками та фотокарткою розміром 4 х 6 см;
 • копії паспорта та військового квитка;
 • копія довідки про наявність ідентифікаційного номера;
 • копії документів про освіту, науковий ступінь, вчене звання, підвищення кваліфікації;
 • медична довідка про стан здоров’я за формою, встановленою МОЗ;
 • декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру;
 • підписані претендентом попередження про встановлені законодавством обмеження, пов’язані з прийняттям на державну службу та її проходженням;
 • довідка про наявність встановленої форми допуску до державної таємниці (для відповідних осіб, у разі потреби);
 • автобіографія;
 • подання про призначення на посаду;
 • погодження, передбачені законодавством про призначення на посади керівників відповідних органів;
 • направлення на роботу (для магістрів державного управління і випускників вищих навчальних закладів, які навчалися за кошти державного бюджету;
 • заява про участь у конкурсі;
 • заява для проходження стажування на відповідній посаді, індивідуальний план стажування та доповідна записка про стажування з висновками керівника виконавчого органу (у разі потреби);
 • заява щодо призначення на відповідну посаду;
 • письмова згода на проведення спеціальної перевірки;
 • письмова згода на збір та обробку персональних даних;
 • повідомлення про права, визначені законодавством у сфері захисту персональних даних;
 • довідка про результати спеціальної перевірки.
Після призначення працівника на посаду до особової справи додаються:
 • розпорядження голови районної у місті ради про призначення на посаду;
 • текст Присяги, скріплений підписом працівника (для осіб, уперше прийнятих в органи місцевого самоврядування);
 • копії документів про надані пільги (у разі потреби);
 • протокол конкурсної комісії (для осіб, які призначаються на конкурсній основі).
7.1.4. Прийняття працівників на роботу до виконавчих органів районної у місті ради на посади, що не належать до категорії посадових осіб місцевого самоврядування, та звільнення їх з роботи здійснюється відповідно до законодавства про працю.

7.1.5. Розпорядження голови районної у місті ради про призначення та прийняття на роботу, переведення та звільнення з посад готуються загальним відділом районної у місті ради і візуються керуючим справами виконкому районної у місті ради, завідувачем відділу бухгалтерського обліку і звітності районної у місті ради, завідувачем загального відділу районної у місті ради, завідувачем юридичного сектору районної у місті ради.

7.1.6. Для призначення на посади і просування по службі посадових осіб місцевого самоврядування щороку формується кадровий резерв, який переглядається протягом року за потребою.

Список кадрового резерву готує керівник відповідного виконавчого органу районної у місті ради і затверджує його у заступника голови районної у місті ради, керуючого справами виконкому районної у місті ради. Узагальнені списки кадрового резерву затверджуються розпорядженням голови районної у місті ради.

З працівниками, зарахованими до кадрового резерву, проводиться певна робота, що сприяє набуттю ними практичного досвіду, необхідного для зайняття відповідних посад.

7.1.7. Виконком створює умови для навчання та підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування у навчальних закладах, центрах підвищення кваліфікації, на семінарах і шляхом проведення Єдиного дня інформування.

7.1.8. Переважне право на просування по службі мають посадові особи органів місцевого самоврядування, які зараховані до кадрового резерву, досягли найкращих результатів у роботі, виявляють ініціативу, постійно підвищують свій професійний рівень.

Без конкурсного відбору, за рішенням керівника, можуть бути переведені на вищі посади посадові особи місцевого самоврядування, які зараховані до кадрового резерву чи успішно пройшли стажування, а також в інших випадках, передбачених законодавством.

7.2. Порядок оформлення відряджень:
7.2.1. Відрядження працівників районної у місті ради здійснюються за службовою необхідністю.
7.2.2. У разі необхідності у розпорядженні про відрядження визначається особа, на яку покладається виконання службових обов’язків.
7.2.3. Після завершення відрядження у триденний термін необхідно надати:
 • до загального відділу районної у місті ради – звіт про відрядження;
 • до відділу бухгалтерського обліку і звітності районної у місті ради – відповідні фінансові документи.
7.2.4. Керівники виконавчих органів районної у місті ради, які мають статус юридичної особи та самостійно ведуть кадрове діловодство, видають накази про відрядження своїх працівників.

7.3. Порядок надання відпусток:
7.3.1. Щорічні, додаткові та інші відпустки, передбачені чинним законодавством, працівникам надаються в установленому порядку.
7.3.2. До 5 січня поточного року складаються графіки відпусток голови районної у місті ради, заступника голови районної у місті ради, заступників голови районної у місті ради з питань діяльності виконавчих органів, керуючого справами виконкому районної у місті ради, керівників виконавчих органів, а також працівників виконавчих органів районної у місті ради, кадрове діловодство яких здійснює загальний відділ районної у місті ради. Графіки затверджуються розпорядженням голови районної у місті ради.

Графіки відпусток у самостійних виконавчих органах районної у місті ради затверджуються керівником відповідного виконавчого органу.

7.3.3. Голова районної у місті ради, заступник голови районної у місті ради, заступники голови районної у місті ради з питань діяльності виконавчих органів, керуючий справами виконкому районної у місті ради, керівники виконавчих органів районної у місті ради, комунальних підприємств та інші працівники виконавчих органів, кадрове діловодство яких ведеться загальним відділом районної у місті ради, подають заяву про надання відпустки до загального відділу районної у місті ради на ім’я голови районної у місті ради за 10 днів до початку відпустки.

7.3.4. Відпустки голови районної у місті ради, заступника голови районної у місті ради, заступників голови районної у місті ради з питань діяльності виконавчих органів, керуючому справами виконкому районної у місті ради, керівникам виконавчих органів районної у місті ради, працівникам виконавчих органів, кадрове діловодство яких ведеться загальним відділом районної у місті ради, оформляються розпорядженням голови районної у місті ради.

7.3.5. Проекти розпоряджень голови районної у місті ради про відпустки готуються загальним відділом районної у місті ради і візуються керуючим справами виконкому районної у місті ради, завідувачем відділу бухгалтерського обліку і звітності районної у місті ради, завідувачем загального відділу районної у місті ради, завідувачем юридичного сектору районної у місті ради.

7.3.6. Розпорядження голови районної у місті ради про відрядження та відпустки формуються окремо від розпоряджень голови районної у місті ради з кадрових питань (особового складу).

7.3.7. Контроль за дотриманням графіків відпусток, облік використання відпусток та оформлення документів, пов’язаних з відпустками, здійснює загальний відділ районної у місті ради, а у самостійних виконавчих органах районної у місті ради – працівники, відповідальні за кадрову роботу.


Розділ VІІІ
ПІДГОТОВКА І ПРОВЕДЕННЯ ПРОТОКОЛЬНО-МАСОВИХ ЗАХОДІВ

8.1. Підготовка та проведення святкових заходів серед яких державні, міські та професійні свята, відзначення пам’ятних дат здійснюються організаційним відділом районної у місті ради на підставі розпоряджень голови районної у місті ради.

8.2. Нагородження та відзначення:
Нагородження Почесною відзнакою голови Амур-Нижньодніпровської районної у місті Дніпропетровську ради та Грамотою Амур-Нижньо-дніпровської районної у місті ради, відзначення Подякою голови Амур-Нижньодніпровської районної у місті Дніпропетровську ради здійснюється згідно з відповідними положеннями.

Розділ ІХ
ПІДГОТОВКА І ПРОВЕДЕННЯ НАРАД

9.1. Голова районної у місті ради, заступник голови районної у місті ради, заступники голови районної у місті ради з питань діяльності виконавчих органів, керуючий справами виконкому районної у місті ради та керівники виконавчих органів районної у місті ради проводять відповідно до Плану роботи виконкому наради з метою оперативного розгляду та вирішення питань.

9.2. Дата, час, план проведення нарад головою районної у місті ради, заступником голови районної у місті ради, заступниками голови районної у місті ради з питань діяльності виконавчих органів, керуючим справами виконкому районної у місті ради визначаються ними самостійно.

9.3. Рішення, прийняті на нарадах, оформляються протоколами виконавчими органами районної у місті ради, що відповідають за проведення нарад.

Протокол наради підписується головуючим.

Доручення, дані на таких нарадах, складають та здійснюють контроль за їх виконанням виконавчі органи, що відповідають за проведення нарад.

9.4. Дозвіл на присутність представників засобів масової інформації та на проведення кіно-, відео-, фотозйомок і звукозапису у приміщенні, де відбувається нарада, надається посадовою особою, яка проводить нараду.

9.5. Апаратні наради проводяться щовівторка о 9.00 год. Підготовка матеріалів здійснюється загальним відділом районної у місті ради відповідно до Інструкції про підготовку апаратних нарад.

План апаратної наради готує і погоджує організаційний відділ районної у місті ради згідно з Планом роботи виконкому на квартал.

План апаратної наради складається з питань, які розглядаються постійно на кожній нараді (про оперативний стан з правопорушень, вихід державних актів, огляд публікацій з питань діяльності районної у місті ради та виконкому, про соціально-політичні події в районі) та запланованих актуальних питань діяльності виконавчих органів районної у місті ради.

Після проведення апаратної наради загальним відділом районної у місті ради узагальнюються та надсилаються виконавцям доручення, дані головою районної у місті ради.

Контроль за виконанням доручень, даних головою районної у місті ради на апаратних нарадах, здійснює загальний відділ районної у місті ради.
   
9.6. Запрошення на наради проводяться за телефонограмами, які підписуються посадовою особою, що проводить нараду, та фіксуються в книзі вихідних телефонограм у прийомній голови районної у місті ради.


Розділ Х
ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ЗІ ЗВЕРНЕННЯМИ ГРОМАДЯН


10.1. Надходження, приймання та опрацювання звернень громадян проводиться безпосередньо загальним відділом районної у місті ради відповідно до вимог чинного законодавства.

10.2. Письмові звернення громадян та звернення на особистому прийомі попередньо розглядаються і реєструються працівниками загального відділу районної у місті ради відповідно до Інструкції з діловодства у Амур-Нижньодніпровській районній у місті раді та її виконвчих органів, затвердженою рішенням виконкому від 23.01.2015 № 21, до постанов Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 № 348 «Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації».

У виконавчих органах районної у місті ради, районних службах, де не передбачено посади працівника з діловодства за зверненнями громадян, ця робота за наказом керівника покладається на спеціально призначену особу.

10.3. Розгляд письмових звернень громадян та звернень на особистому прийомі проводять: голова районної у місті ради, заступник голови районної у місті ради, заступники голови районної у місті ради з питань діяльності виконавчих органів, керуючий справами виконкому районної у місті ради відповідно до розподілу повноважень.

Після розгляду керівники повертають звернення громадян до загального відділу районної у місті ради з резолюцією керівника та необхідною кількістю копій, якщо доручення дано кільком виконавцям.

Працівники загального відділу районної у місті ради розглянуті письмові звернення передають виконавцям відповідно до резолюції для вжиття заходів.

10.4. Відповідно до законодавства звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, - не пізніше 15 днів від дня їх отримання. Терміни розгляду звернень громадян можуть бути встановлені у дорученнях вищих органів влади, резолюціях керівників, а документи з позначкою «терміново» - розглядаються протягом 7 робочих днів від дати підписання документа.

10.5. Прийом громадян здійснюється керівництвом районної у місті ради та її виконкому згідно з графіком, який затверджується розпорядженням голови районної у місті ради.

10.6. Попередню співбесіду з громадянами та запис на прийом проводять працівники загального відділу районної у місті ради.

10.7. Контроль за виконанням доручень, даних під час особистого прийому та при розгляді письмових звернень громадян, здійснюється працівниками загального відділу районної у місті ради та керівниками виконавчих органів, які одержали їх для розгляду.

У разі, коли доручення виконується кількома виконавцями, відповідальним за організацію виконання є виконавець, який у резолюції зазначений першим.

У виконавчих органах районної у місті ради, районних службах безпосередній контроль за виконанням доручень здійснює працівник, відповідальний за діловодство за зверненнями громадян, призначений наказом керівника виконавчого органу.

Доручення вважається виконаним лише тоді, коли поставлені в ньому питання вирішено та про це дано відповідь.

У разі отримання доручення або звернення в електронному вигляді відповідь надається також на електронну адресу.

10.8. Загальний відділ районної у місті ради аналізує письмові та усні звернення громадян з метою їх систематизації та інформування керівництва районної у місті ради та її виконкому.

Розділ ХІ
ВИКОНАННЯ ДРУКАРСЬКИХ ТА РОЗМНОЖУВАЛЬНИХ РОБІТ

11.1. Виконання друкарських та розмножувальних робіт здійснюється згідно з Інструкцією з діловодства та ДСТУ 4163-2003.

11.2. Як правило, усі вихідні документи друкуються на бланках.

Видача бланків листів виконкому, голови районної у місті ради, рішень виконкому, розпоряджень голови районної у місті ради проводиться загальним відділом районної у місті ради згідно з розпорядженням голови районної у місті ради.

Звіти про використання бланків надаються до завідувача загального відділу районної у місті ради за встановленою формою з обов’язковою здачею зіпсованих.

Знищення зіпсованих бланків проводиться щоквартально, про що складаються акти.
   
11.3. Розмножування документів здійснюється виконавчими органами районної у місті ради засобами наявної розмножувальної техніки.
 
Розділ ХІІ
ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОРИСТАННЯ РОБОЧОГО ЧАСУ,
РЕЖИМ РОБОТИ ВИКОНКОМУ

12.1. Єдиний час початку роботи виконавчих органів районної у місті ради незалежно від місця їх розташування – 9.00 год., закінчення роботи – 18.00 год.  (у п’ятницю – 16.45 год.), обідня перерва – з 13.00 год.  до 13.45 год.

Прийом відвідувачів у виконавчих органах районної у місті ради здійснюється з 9.00 год. до 13.00 год. та з 13.45 год. до 18.00 год..

12.2. Перебування працівників виконавчих органів районної у місті ради із службових питань у робочий час за межами приміщення повинно бути попередньо погоджене з керівниками цих виконавчих органів.

Керівники виконавчих органів районної у місті ради повинні повідомити про свою відсутність у робочий час відповідну приймальню, а працівники виконавчих органів – відповідного керівника. У виконавчих органах районної у місті ради ведуться журнали місцевих відряджень.

12.3. У виконавчих органах районної у місті ради ведеться табельний облік робочого часу працівників.

Підписаний керівником виконавчого органу табель обліку робочого часу здається до відділу бухгалтерського обліку та звітності районної у місті ради 25 числа кожного місяця.

Розділ ХІІІ
ОРГАНІЗАЦІЯ ЧЕРГУВАНЬ У ВИКОНКОМІ

13.1. Чергування у виконкомі здійснюється відповідальними черговими цілодобово у приміщенні будинку районної у місті ради.

У передсвяткові, святкові та вихідні дні відповідальними черговими по виконкому додатково призначаються заступник голови районної у місті ради, заступники голови районної у місті ради з питань діяльності виконавчих органів та начальник відділу комунального господарства районної у місті ради.
   
13.2. Складання графіків чергувань у виконкомі здійснюється загальним відділом районної у місті ради. Графік чергувань затверджується головою районної у місті ради.


Керуючий справами виконкому                                                                  Н.Л. Петренко

Додаток 1
до Регламенту виконавчого
комітету Амур-Нижньодніпровської
районної у місті ради


П Е Р Е Л І К
посадових осіб та виконавчих органів районної у місті ради,
яким розіслано рішення виконкому (розпорядження голови районної у місті ради)


Рішення (розпорядження)
від _____________ № ___


п/п

Найменування виконавчого органу районної у місті ради, прізвище посадової особи
Примітка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Перелік розсилки надав _______________
                                  (ініціали, прізвище, телефон)

Розсилка проведена „ _____” _____________

Загальний відділ районної у місті ради                                     ______________________
 
Додаток 2
до Регламенту виконавчого
комітету Амур-Нижньодніпровської
районної у місті ради


С П И С О К
запрошених на засідання виконкому районної у місті ради __________________________ з питання
______________________________________________________________________________


п/п
Прізвище,
ім'я, по батькові

Посада

№ телефону

Постановочні питання

Хто прибув

 

 

 

 

 

 


                                      
Керуючий справами виконкому (ініціали, прізвище) 
                          
Додаток 3
до Регламенту виконавчого
комітету Амур-Нижньодніпровської
районної у місті ради

ЗАГАЛЬНИЙ ВІДДІЛ
АМУР-НИЖНЬОДНІПРОВСЬКОЇ
РАЙОННОЇ У МІСТІ РАДИА К Т
на передачу виконавчим органам районної у місті ради
проектів рішень виконавчого комітету Амур-Нижньодніпровської
районної у місті ради

від  " ____" ______________ 20___р.Згідно з Регламентом виконавчого комітету районної у місті ради (п.3.10) ________________________
                                                                                                (назва виконавчого органу, який підготував проекти)

передаються проекти рішень виконкому районної у місті ради:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

на доопрацювання після їх прийняття на засіданні виконавчого комітету для урахування зауважень і пропозицій членів виконавчого комітету. Термін доопрацювання - три дні. Доопрацьовані пізніше рішення можуть бути прийняті загальним відділом районної у місті ради тільки для включення до порядку денного наступного засідання виконавчого комітету районної у місті ради.

Видав документи:         (ініціали, прізвище)        (підпис)

Отримав документи:     (ініціали, прізвище)        (підпис)
Додаток 4
до Регламенту виконавчого
комітету Амур-Нижньодніпровської
районної у місті ради


ЗАГАЛЬНИЙ ВІДДІЛ АМУР-НИЖНЬОДНІПРОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ У МІСТІ РАДИ

Журнал видачі справ у тимчасове користування

№ п/п
Дата видачі справи
№ справи, опис, кількість листів, за який рік
Кому видано
Розпис в отримці
Відмітка в поверненні справи Примітка

 

 

 

 

 18.01.2017
Дніпровське міське управління ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області інформує: правила безпеки на кризі
Просмотров: 1
Подробнее>>>
 
18.01.2017
Жители района приглашаются для службы в армии по контракту
Жители района приглашаются для службы в армии по контракту
Просмотров: 247
 
18.01.2017
При виконкомі районної у місті ради працює консультативна група щодо надання допомоги у створенні ОСББ
При виконкомі районної у місті ради працює консультативна група щодо надання допомоги у створенні ОСББ
Просмотров: 416
 
16.01.2017
Дніпровське міське управління ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області інформує щодо небезпечних знахідок
Просмотров: 7
Подробнее>>>
 
16.01.2017
Дніпровське міське управління ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області інформує: бережіть своє житло від пожеж
Просмотров: 3
Подробнее>>>
 
13.01.2017
Дніпровське міське управління ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області інформує: фахівці Служби порятунку закликають бути обережними на тонкій кризі
Просмотров: 11
Подробнее>>>
 

архив новостей
Copyright © 2022 andrada.com.ua
разработка сайта: 152.su